ZAJĘCIA W FORMIE ZDALNEJ !

Cel studiów:

Celem studiów podyplomowych jest wyposażenie Słuchaczy w wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do wykonywania pracy w urzędach administracji publicznej (rządowej  i samorządowej) oraz służbach, inspekcjach i strażach. Celem proponowanych studiów jest także przygotowanie specjalistów z zakresu zarządzania kryzysowego skutecznie działających w sytuacjach zagrożeń bezpieczeństwa i mienia obywateli RP w gminach,  powiatach i w województwach.
Studia przygotowują do profesjonalnego wykonywania obowiązków zawodowych m.in. poprzez:
– powiązanie kształcenia z aktualnymi sytuacjami faktycznymi, istniejącymi potrzebami i zagrożeniami bezpieczeństwa oraz związanymi z nimi zadaniami administracji publicznej,
– oparcie kształcenia na aktualnym stanie prawnym,
–  wprowadzenie zajęć specjalizacyjnych z zakresu zarządzania kryzysowego prowadzonych przez wykładowców-praktyków,
– dominację metod nauczania praktycznego, pracę w małych grupach.

Adresaci:

Studia  kierowane są  do magistrów i licencjatów różnych specjalności, którzy pracują lub planują zatrudnienie w organach administracji publicznej, w tym także na stanowiskach związanych  z zarządzaniem kryzysowym albo w  służbach, inspekcjach i strażach.
Kierowane są także do osób, które odbywają służbę przygotowawczą albo zamierzają brać udział w rekrutacji na stanowiska w organach lub instytucjach administracji publicznej.

Czas trwania: 

2 semestry

Liczba godzin:

180 godzin zajęć dydaktycznych, w tym 50 godzin zajęć z modułu specjalistycznego.

Kadra dydaktyczna:

Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowi i wykładowcy Akademii Tarnowskiej, a także wykładowcy – praktycy, na co dzień pracujący w instytucjach lub organach administracji publicznej.

Warunki ukończenia i uzyskania dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych:

1. Udział w zajęciach.
2. Uzyskanie pozytywnych ocen z zaliczeń i egzaminów.

Opłata:

1300 zł za semestr (2600 zł za dwa semestry)
150 zł wpisowe
50 zł za wydanie dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych


Rekrutacja:

O przyjęcie na studia podyplomowe może ubiegać się osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjat, magister). Rekrutacja odbędzie się na zasadzie kolejności zgłoszeń w dniach od 03 lipca 2023 r. do 13 października 2023 r. W tym okresie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i dokonać wpłaty wpisowego, a następnie w dniach od 05 września do 13 października 2023 r. złożyć ankietę osobową (druk do pobrania poniżej) wraz z pozostałymi dokumentami w Uczelnianym Centrum Edukacji Ustawicznej, p. A117 od pon. do pt. w godzinach od 07.30 do 15.30. Ewentualne pytania można kierować pod adres uceu@atar.edu.pl lub telefonicznie 014 63 16 568. Studia podyplomowe zostaną uruchomione przy zgłoszeniu się co najmniej 15 osób.

Wymagane dokumenty:

1. Ankieta osobowa.
2. Dowód wpłaty wpisowego w wysokości 150 zł na nr konta Uczelni 35 1240 1910 1111 0010 2142 6446 (w przypadku nieuruchomienia studiów podyplomowych Uczelnia zobowiązuje się do zwrotu w/w opłaty).
3. Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu).
4. Aktualną fotografię kandydata.

Uwaga !
uprzejmie proszę sprawdzać harmonogram przed każdymi zajęciami z uwagi na możliwe zmiany !

Wróć do góry