Informacja o kierunkach

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy oferuje możliwość podjęcia studiów chemicznych pierwszego stopnia na dwóch kierunkach o profilu praktycznym:

– kierunek chemia stosowana, studia inżynierskie, 7 semestrów, stacjonarne

– kierunek chemia, studia licencjackie, 6 semestrów, stacjonarne (specjalności: chemia medyczna, chemia stosowana, chemia żywności, kontrola jakości w chemii) oraz chemia, studia licencjackie niestacjonarne (specjalność: chemia stosowana).

Studia chemiczne to przede wszystkim nowoczesny tryb kształcenia łączący naukę teorii z bardzo konkretnym zdobywaniem umiejętności praktycznych. Studenci, oprócz wielu godzin ćwiczeń spędzonych w laboratoriach Akademii Tarnowskiej, poznają również problematykę i specyfikę prac prowadzonych w ośrodkach przemysłowych, badawczych, naukowo-badawczych i analitycznych. To propozycja dla ambitnych, młodych ludzi, którzy chcą studiować z pasją i zdobyć atrakcyjny zawód.

Chemia stosowana (studia inżynierskie)

Charakterystyka kierunku

Studia na kierunku chemia stosowana pozwalają na zdobycie kompetencji inżynierskich, co w połączeniu z praktyczną wiedzą chemiczną daje możliwość zarówno kontynuacji nauki, jak i podjęcia zatrudnienia. Studia obejmują 3476 godzin zajęć w ciągu siedmiu semestrów. W programie studiów zagadnienia chemiczne zostały podzielone na bloki ogólne (takie jak chemia ogólna i nieorganiczna, chemia analityczna, organiczna i fizyczna) oraz blok przedmiotów technologicznych i inżynierskich, obejmujący technologię i inżynierię chemiczną, biotechnologię przemysłową oraz chemię i technologię polimerów. W ramach przedmiotów uzupełniających, istotnych z punktu widzenia kompetencji inżynierskich, student zapozna się z elementami elektrotechniki czy grafiki inżynierskiej.

Program studiów obejmuje 6 miesięcy praktyk, co pozwala na zapoznanie się ze specyfiką pracy w wybranej przez studenta placówce (np. w zakładzie przemysłowym). Studia kończą się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy inżynierskiej, a absolwenci otrzymują tytuł zawodowy inżyniera.

Dla absolwentów chemii stosowanej z tytułem inżyniera Akademii Tarnowskiej przygotowała propozycję studiów II stopnia na kierunku technologia chemiczna trwających 3 semestry. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy magistra inżyniera.

Perspektywy zatrudnienia

Ukończenie studiów na kierunku chemia daje możliwość zatrudnienia w różnych dziedzinach gospodarki – w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, kosmetycznym, spożywczym, laboratoriach analitycznych, placówkach naukowych oraz kontrolno-pomiarowych, a także w instytucjach pracujących na rzecz ochrony środowiska. W ramach współpracy Katedry Chemii Akademii Tarnowskiej z firmami i przedsiębiorstwami regionu tarnowskiego nasi studenci mają możliwość nawiązania kontaktu z potencjalnym pracodawcą już w trakcie studiów, m.in. podczas praktyk czy wizyt studyjnych. Tak nawiązane kontakty ułatwiają podjęcie pracy po ukończeniu studiów.

Kryteria przyjęć

Nowa maturaStara matura, matura międzynarodowaUwagi
Część pisemna: dwa dowolnie wskazane przez kandydata przedmioty, przy czym liczba punktów z matematyki, chemii, fizyki, fizyki i astronomii lub biologii jest mnożona dodatkowo przez 2,0Część pisemna albo ustna: do wyboru jeden przedmiot spośród: matematyka, chemia, fizyka, fizyka z astronomią lub biologiaPrzedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym mnożony jest przez 2,0
Wróć do góry