Kryteria przyjęć

Nazwa kierunku / specjalnościPrzedmioty objęte kwalifikacjąUwagi
Pielęgniarstwo
Studia niestacjonarne (pomostowe)
Lista rankingowa sporządzana jest na podstawie ocen z egzaminu maturalnego oraz stażu pracy.

Część pisemna albo ustna (gdy egzamin odbywał się w części pisemnej i ustnej,
obowiązuje część pisemna):
– język polski
– do wyboru jeden przedmiot: biologia, fizyka, fizyka i astronomia (nowa matura),
fizyka z astronomią (stara matura), chemia
– staż pracy punktowany jest według zasady: jeden rok pracy = 0,5 punktu
§ 5 ust. 4, 5, 6, 7

Obowiązują:
– dyplom ukończenia liceum medycznego,
studium medycznego lub innej
równorzędnej szkoły pielęgniarskiej,
dający uprawnienia do podjęcia studiów
wyższych
– świadectwo pracy lub zaświadczenie
wydane przez zakład pracy dokumentujące
co najmniej roczny staż pracy w zawodzie
pielęgniarki
– prawo wykonywania zawodu
pielęgniarki/pielęgniarza
Wróć do góry