Procedura rekrutacji

Termin rekrutacji

Rekrutacja podstawowa na studia pierwszego stopnia (licencjackie, inżynierskie), drugiego stopnia (magisterskie) oraz jednolite studia magisterskie (studia pięcioletnie) trwa od 1 czerwca do 22 lipca 2022 r. (włącznie). Rekrutacja dodatkowa potrwa od 8 sierpnia do 11 września, a uzupełniająca od 19 września do 27 września.

Rozmowy kwalifikacyjne na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna odbędą się 25 i 26 lipca.

Rejestracja w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK)

Każdy kandydat musi zarejestrować się w systemie ERK dostępnym na stronie internetowej Uczelni www.anstar.edu.pl i podać wymagane dane. Niezbędnym warunkiem dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego jest dokonanie do dnia 22 lipca 2022 r. (w przypadku rekrutacji uzupełniającej do 27 września) wpłaty za postępowanie rekrutacyjne na konto Uczelni, w kwocie ustalonej stosownym Zarządzeniem Rektora (zgodnie z Zarządzeniem nr 45/2022 opłata wnoszona przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia wynosi 100 złotych w przypadku kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna i 85 złotych na pozostałe kierunki). Uwaga! Blankiety przelewu generowane są dla każdego kandydata indywidualnie przez system. W przypadku dokonywania płatności przez Internet w tytule przelewu należy wpisać indywidualny kod rekrutacyjny nadany kandydatowi przez system, prosimy zwrócić uwagę na numer konta bankowego, który również jest generowany dla kandydata indywidualnie. Zaksięgowanie wpłaty w systemie ERK trwa zazwyczaj 2-3 dni robocze.

Regulamin Postępowania Rekrutacyjnego na rok akademicki 2022-2023

 

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia

Decyzję o zakwalifikowaniu kandydata do przyjęcia na I rok studiów podejmuje Komisja Rekrutacyjna w terminie do dnia 27 lipca 2022 r. (po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej do 29 września) kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na I rok studiów muszą w terminie od 28 lipca do 3 sierpnia 2022 r. (w przypadku rekrutacji uzupełniającej do 30 września) zapisać się na I rok studiów. Zapisu należy dokonać osobiście lub poprzez osobę posiadającą pisemne upoważnienie (formularz upoważnienia).

Zapisy przyjmowane będą po ogłoszeniu wyników  bezpośrednio w poszczególnych punktach Wydziałów, w godzinach od 9.00 do 15.00.

Istnieje możliwość zapisu drogą elektroniczną, jednak brak uzupełnienia w wymaganym czasie oryginałów wszystkich dokumentów oznacza rezygnację z miejsca przyznanego na studiach.

Wydział Administracyjno-Ekonomiczny

kierunki: administracja, ekonomia, praca socjalna, budynek A (główny), pok. 027, parter

Wydział Humanistyczny

kierunki: filologia angielska, filologia germańska, filologia romańska, budynek A (główny), pok. 022, parter

kierunki: filologia polska, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, budynek A (główny), pok. 021, parter

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

kierunki: chemia, chemia stosowana, matematyka, ochrona środowiska, budynek A (główny), pok. 026, parter

Wydział Ochrony Zdrowia

kierunki: kosmetologia, pielęgniarstwo (studia pomostowe), wychowanie fizyczne (studia I i II stopnia), budynek G (Wydział Ochrony Zdrowia, budynek dydaktyczny), pok. 08, parter

kierunki: fizjoterapia, pielęgniarstwo (stacjonarne studia I i II stopnia), budynek G (Wydział Ochrony Zdrowia, budynek dydaktyczny), pok. 09, parter

kierunki: położnictwo, pielęgniarstwo (niestacjonarne II stopnia), budynek G (Wydział Ochrony Zdrowia, budynek dydaktyczny), pok. 012, parter

Wydział Politechniczny

kierunki: automatyka i robotyka, elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja, informatyka, inżynieria materiałowa, mechatronika, technologia chemiczna, budynek C (Centrum Nowoczesnych Technologii), pok. 07, parter

Wydział Sztuki

kierunki: grafika, wzornictwo, budynek A (główny), pok. 231, II piętro

Przy zapisie należy złożyć następujące dokumenty:

1) świadectwo dojrzałości lub świadectwo maturalne w oryginale, odpisie lub kopii potwierdzonej notarialnie, a w przypadku studiów drugiego stopnia, dyplom ukończenia studiów wyższych (w oryginale, odpisie lub kopii potwierdzonej notarialnie),

2) 3 barwne i jednakowe fotografie o wymiarach 35×45 mm, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem;

3) zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na danym kierunku (w przypadku kierunków studiów, na których jest wymagane), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na
kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów,

4) dodatkowo na kierunku pielęgniarstwo, położnictwo, kosmetologia oraz fizjoterapia oryginał lub uwierzytelnioną kopię książki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych z aktualnym wynikiem badań na nosicielstwo. Wynik badania należy dostarczyć po zapisaniu się na listę studentów, nie później niż do dnia 30 listopada 2022 r.

5) w przypadku kandydatów na kierunek pielęgniarstwo dokument potwierdzający wykonanie szczepienia przeciw WZW typu B – 3 dawki w cyklu 0-1-6 miesięcy,

6) oświadczenie o przyjęciu do wiadomości zasad odpłatności za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, uregulowanych stosownym Zarządzeniem Rektora ANS w Tarnowie (wzór).

Do wglądu:
a) oryginał dowodu wpłaty za studenckie ubezpieczenie NNW (w tytule wpłaty należy podać IMIĘ NAZWISKO, UBEZPIECZENIE NNW ZA ROK AKADEMICKI 2022/2023),
b) oryginał dowodu wpłaty za wydanie legitymacji studenckiej (w tytule wpłaty należy podać IMIĘ NAZWISKO, OPŁATA ZA DOKUMENTY). Kandydaci posiadający ważną legitymację studencką wydaną przez ANS w Tarnowie nie wnoszą opłaty za wydanie legitymacji.

Wskazówki:
– wpłat należy dokonać na konto ogólne Uczelni NRB: 35 1240 1910 1111 0010 2142 6446,
– druk dowodu wpłaty za ubezpieczenie NNW oraz wydanie dokumentów jest dostępny na indywidualnym koncie w systemie ERK,
– opłaty za ubezpieczenie NNW oraz wydanie dokumentów należy wnosić osobnymi przelewami.

UWAGA! WYSOKOŚCI OPŁAT ZOSTANĄ PODANE W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE

Odbiór legitymacji

Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów przyjęty kandydat w podanym terminie osobiście dokonuje złożenia ślubowania oraz odbioru legitymacji studenckiej.

Wróć do góry