INSTRUKCJA REKRUTACJI ONLINE

Kiedy zostaną opublikowane wyniki rekrutacji?

Komisje Rekrutacyjne podejmą decyzje o kształcie list rankingowych do 26 lipca 2024 r. (w przypadku rekrutacji dodatkowej do 17 września, a uzupełniającej: 27 września) Oznacza to, że najpóźniej 26 lipca 2024 r. (oraz 17 i 27 września) znane będą listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów. Listy rankingowe zostaną opublikowane na stronie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Akademii Tarnowskiej, przy ul. Mickiewicza 8. O wynikach kandydaci zostaną poinformowani także za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Czy podczas rekrutacji odbywają się egzaminy kwalifikacyjne?

Rozmowy kwalifikacyjne dla kandydatów na studiach odbywają się wyłącznie na kierunkach: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz psychologia. W rekrutacji na kierunek grafika (studia I stopnia) i grafika projektowa (studia II stopnia) komisja przeprowadza egzamin wstępny w postaci przeglądu i oceny elektronicznego portfolio prac artystycznych i/lub projektowych. Portfolio w postępowaniu na kierunek grafika projektowa (II stopień) jest obligatoryjnie, a na kierunek grafika – nie (kandydat, który nie przedstawi prac, nadal może wziąć udział w rekrutacji, ale za tę część kryterium kwalifikacji otrzymuje 0 punktów).

Jeśli składam podanie na dwa kierunki, czy muszę wnosić dwie opłaty rekrutacyjne?

Zgodnie z decyzją Rektora Akademii Tarnowskiej opłata wnoszona jest przy ubieganiu się o przyjęcie na każdy kierunek. Wysokość opłaty jest określona odpowiednim zarządzeniem (zgodnie z Zarządzeniem nr 42/2024 Rektora Akademii Tarnowskiej z dnia 21 maja 2024 r. opłata wnoszona przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia wynosi 150 złotych dla kierunków grafika i grafika projektowa, 100 złotych w przypadku kierunków pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna i psychologia, a 85 złotych na pozostałe kierunki).

Jak należy dokonać opłaty za postępowanie rekrutacyjne? Czy można dokonać przelewu na konto bankowe?

Opłatę za postępowanie rekrutacyjne w wysokości ustalonej zarządzeniem Rektora wpłaca się przelewem (nie ma możliwości wniesienia opłaty w kasie Uczelni) na rachunek bankowy wygenerowany indywidualnie dla kandydata przez system ERK. W tytule przelewu należy wpisać indywidualny kod nadawany przez system. Zaksięgowanie wpłaty w systemie ERK trwa zwykle 2-3 dni robocze.

Jakie fotografie wymagane są przez Uczelnię i kiedy mam je donieść?

Zgodnie z Regulaminem Postępowania Rekrutacyjnego na rok akademicki 2024/2025 kandydat składa fotografie dopiero w momencie zapisu na studia. Wymagane są 2 jednakowe fotografie barwne, bez nakrycia głowy, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych. Obecnie powinny być to fotografie kolorowe o wymiarach 35×45 mm, odzwierciedlające, w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy danej osoby, wykonane na jednolitym, jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz odwzorowujące naturalny kolor skóry, obejmujące wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak, aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazujące wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiające osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

Wyjeżdżam i będę nieobecny w kraju podczas rekrutacji. W jaki sposób mogę dostarczyć dokumenty, a później zapisać się na studia?

Kandydat składa podanie na I rok studiów w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu Elektronicznej Rekrutacji Kandydatów, dostępnego na stronie internetowej Uczelni. Na tym etapie nie ma potrzeby przychodzenia na Uczelnie. Należy jedynie pamiętać o dopełnieniu procedury rekrutacyjnej i wniesieniu opłaty za postępowanie rekrutacyjne do dnia 26 lipca 2024 r. (w przypadku rekrutacji dodatkowej do 17 września, a uzupełniającej – 27 września). Obecność kandydata jest wymagana w momencie dokonywania zapisu na studia (po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcia na dany kierunek studiów). W sytuacji, gdy kandydat nie może wykonać zapisu osobiście, może dokonać tego dowolna osoba na podstawie pisemnego upoważnienia. Formularz upoważnienia stanowi załącznik do Regulaminu Postępowania Rekrutacyjnego. Upoważnienie pisemne nie wymaga potwierdzenia notarialnego. Zapisy na I rok studiów prowadzone będą od 29 lipca do 5 sierpnia 2024 r., od 18 do 20 września po rekrutacji dodatkowej i 30 września w przypadku rekrutacji uzupełniającej.

Druk upoważnienia

Kiedy należy przedstawić zaświadczenie lekarskie i w jaki sposób można uzyskać skierowanie na badania? Czy badania muszę wykonywać w Tarnowie?

Skierowania na badania wykonywane przez lekarzy medycyny pracy wydawane będą w punkcie zapisu kandydatów podczas wpisu na I rok studiów. Badania można wykonać w dowolnej placówce medycznej posiadającej do tego uprawnienia.

Wykaz przychodni, z którymi Akademia Tarnowska podpisała umowy na wykonywanie badań.

Nie dotyczy kandydatów na studentów kierunków studiów prowadzonych w Wydziale Administracyjno-Ekonomicznym oraz Wydziale Humanistycznym.

Zarejestrowałem się w systemie ERK, ale nie mogę się do niego zalogować. Mam kłopoty techniczne związane z funkcjonowaniem systemu Elektronicznej Rekrutacji Kandydatów. Do kogo mogę się zwrócić?

Po dokonaniu rejestracji system ERK wysyła na podany adres poczty elektronicznej e-mail zawierający link potwierdzający poprawność adresu. Po kliknięciu w link można powtórnie dokonać logowania do systemu i kontynuować podawanie danych. W razie wątpliwości, problemów z systemem, zapytań dotyczących jego działania, prosimy dzwonić pod numer telefonu 014 63 16 667 (w godz. 9.00-15.00) lub wysłać zapytanie pocztą elektroniczną na adres: erk@antar.edu.pl.

Co rozumieć przez zwrot „klasa dwujęzyczna”?

Klasa dwujęzyczna to klasa, w której wybrane przedmioty (np. matematyka, biologia) są nauczane częściowo lub w całości w języku obcym (np. j. angielskim, j. niemieckim). Absolwenci klas dwujęzycznych posiadają kompetencje do przystąpienia do egzaminu maturalnego z wybranych przedmiotów na poziomie dwujęzycznym (np. matematyka po angielsku, biologia po niemiecku).

Mam problem z pytaniem „Obowiązująca skala ocen”. W mojej szkole była 6-stopniowa (ndst, dop, dst, db, bdb, cel). Która z trzech skal (3, 5 lub 7) jest odpowiednikiem skali z mojej szkoły?

Skala ocen odnosi się wyłącznie do ocen pozytywnych. Może być 3-stopniowa (dst, db, bdb), 5-stopniowa (dop, dst, db, bdb, cel) lub 7-stopniowa dla matury międzynarodowej. Na dole świadectwa zawsze podana jest skala ocen obowiązująca w momencie wydawania druku. Dla nowej matury obowiązuje skala 5-stopniowa.

Którą formułę matury (nową czy starą) mam zaznaczyć w ERK?

Egzamin dojrzałości w starej formule zdawali absolwenci liceów do 2004, a techników do 2005 roku (wyniki wyrażano ocenami w skali 1-6). Wyniki matury w nowej formule (zdawana po ukończeniu liceum od 2005 i technikum od 2006 roku) podawane są w skali procentowej.

Błędnie zadeklarowałem formę matury, chciałbym ją zmienić, ale system na to nie pozwala.

W celu zmiany błędnie wybranej formy matury należy złożyć rezygnację z wszystkich wybranych do tej pory kierunków, system ERK umożliwi wtedy dokonanie zmiany. Po jej zatwierdzeniu należy zadeklarować jeszcze raz wybór kierunków. Uwaga – do ponownie wybranego kierunku kandydat otrzyma nowy, indywidualny kod rekrutacyjny i na nowo wygenerowany numer konta bankowego. W związku z tym, prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wydrukowane z systemu formularze przelewu używane do wniesienia opłaty rekrutacyjnej – powinny zawierać nowe, aktualne dane.

Dodatkowe kompetencje cyfrowe wymagane od kandydatów i studentów

W razie pytań i wątpliwości dotyczących zasad rekrutacji, prosimy o kontakt:

rekrutacja@atar.edu.pl
tel. 014 63 16 666 (w godz. 8.00-16.00)

W razie problemów związanych z uzupełnianiem danych w systemie Elektronicznej Rekrutacji Kandydatów, prosimy o kontakt:

erk@atar.edu.pl
tel. 014 63 16 667 (w godz. 9.00-15.00)

Wróć do góry