Kiedy zostaną opublikowane wyniki rekrutacji?

Zgodnie z Regulaminem Postępowania Rekrutacyjnego decyzję o zakwalifikowaniu Komisje Rekrutacyjne podejmą w terminie do dnia 26 lipca 2023 r. (w przypadku rekrutacji dodatkowej do 19 września, a uzupełniającej do 28 września) Oznacza to, że najpóźniej w dniu 26 lipca 2022 r. (oraz 19 i 28 września) znane będą listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów. Listy rankingowe zostaną opublikowane na stronach internetowych Uczelni, wywieszone na tablicy ogłoszeń, kandydaci zostaną również powiadomieni za pośrednictwem systemu Elektronicznej Rekrutacji Kandydatów.

Czy podczas rekrutacji odbywają się egzaminy kwalifikacyjne?

Rozmowy kwalifikacyjne dla kandydatów na studiach odbywają się wyłącznie na kierunkach pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna i psychologia. W I turze rekrutacji na studia na rok akademicki 2023/2024 odbędą się one w dniach 24-25 lipca, II turze – 18 września, a III – 27 września.

Jeśli składam podanie na dwa kierunki, czy muszę wnosić dwie opłaty rekrutacyjne?

Zgodnie z decyzją Rektora Akademii Tarnowskiej opłata wnoszona jest przy ubieganiu się o przyjęcie na każdy kierunek. Wysokość opłaty jest określona odpowiednim zarządzeniem (zgodnie z Zarządzeniem nr 51/2023 Rektora ANS w Tarnowie z dnia 26 kwietnia 2023 r. opłata wnoszona przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia wynosi 100 złotych w przypadku kierunków pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna i psychologia, a 85 złotych na pozostałe kierunki).

Jak należy dokonać opłaty za postępowanie rekrutacyjne? Czy można dokonać przelewu na konto bankowe?

Opłatę za postępowanie rekrutacyjne w wysokości ustalonej zarządzeniem Rektora (zgodnie z Zarządzeniem nr 51/2023 opłata wnoszona przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2022/2023 wynosi 100 złotych w przypadku kierunków pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna i psychologia oraz 85 złotych na pozostałe kierunki) wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wygenerowany indywidualnie dla kandydata przez system ERK. Opłaty dokonujemy przelewem, wykorzystując formularze, które należy wydrukować z systemu ERK. W przypadku przelewów internetowych prosimy o dokładne sprawdzenie numeru konta, na które należy wnieść opłatę, a w tytule przelewu wpisać indywidualny kod nadawany przez system. Uwaga, ze względu na obostrzenia sanitarne nie ma obecnie możliwości wnoszenia opłaty rekrutacyjnej w kasie Uczelni. Zaksięgowanie wpłaty w systemie ERK trwa zwykle 2-3 dni robocze.

Jakie fotografie wymagane są przez Uczelnię i kiedy mam je donieść?

Zgodnie z Regulaminem Postępowania Rekrutacyjnego na rok akademicki 2023/2024 kandydat składa fotografie dopiero w momencie zapisu na studia. Wymagane są 2 jednakowe fotografie barwne, bez nakrycia głowy, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych. Obecnie powinny być to fotografie kolorowe o wymiarach 35×45 mm, odzwierciedlające, w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy danej osoby, wykonane na jednolitym, jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz odwzorowujące naturalny kolor skóry, obejmujące wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak, aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazujące wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiające osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

Jak wygląda rekrutacja na I rok studiów pomostowych kierunek pielęgniarstwo?

Kandydaci na kierunek pielęgniarstwo, studia niestacjonarne pomostowe, rejestrują się w systemie Elektronicznej Rekrutacji Kandydatów oraz dokonują wpłaty za postępowanie rekrutacyjne na konto Uczelni do dnia 21 lipca br. (w przypadku rekrutacji dodatkowej do 15 września, a uzupełniającej – 26 września). Po zakwalifikowaniu na studia podczas wpisów zobowiązani są do dostarczenia do Uczelni: świadectwa dojrzałości, dyplomu ukończenia liceum medycznego, studium medycznego lub innej równorzędnej średniej szkoły pielęgniarskiej, dającego uprawnienia do podjęcia studiów wyższych, świadectwa pracy lub zaświadczenia z zakładu pracy, dokumentującego co najmniej roczny staż pracy w zawodzie pielęgniarki, zaświadczenia o prawie do wykonywania zawodu pielęgniarki lub pielęgniarza oraz podpisanej ankiety osobowej, którą można pobrać z indywidualnego konta w systemie ERK.

Wyjeżdżam i będę nieobecny w kraju podczas rekrutacji. W jaki sposób mogę dostarczyć dokumenty, a później zapisać się na studia?

Kandydat składa podanie na I rok studiów w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu Elektronicznej Rekrutacji Kandydatów, dostępnego na stronie internetowej Uczelni. Tak więc nie istnieje konieczność pojawiania się osobiście. Należy jedynie pamiętać o dopełnieniu procedury rekrutacyjnej i wniesieniu opłaty za postępowanie rekrutacyjne do dnia 21 lipca 2023 r. (w przypadku rekrutacji dodatkowej do 19 września, a uzupełniającej – 28 września). Obecność kandydata jest wymagana w momencie dokonywania zapisu na studia (po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcia na dany kierunek studiów). W sytuacji, gdy kandydat nie może wykonać zapisu osobiście, może dokonać tego dowolna osoba na podstawie pisemnego upoważnienia. Formularz upoważnienia stanowi załącznik do Regulaminu Postępowania Rekrutacyjnego. Upoważnienie pisemne nie wymaga potwierdzenia notarialnego. Zapisy na I rok studiów prowadzone będą od 28 lipca do 4 sierpnia 2023 r., od 20 do 22 września po rekrutacji dodatkowej i 30 września w przypadku rekrutacji uzupełniającej.

Druk upoważnienia

Kiedy należy przedstawić zaświadczenie lekarskie i w jaki sposób można uzyskać skierowanie na badania? Czy badania muszę wykonywać w Tarnowie?

Zaświadczenie lekarskie lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na danym kierunku składają wszyscy kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne. Skierowania na badania wykonywane przez lekarzy medycyny pracy wydawane będą w punkcie zapisu kandydatów podczas wpisu na I rok studiów. Badania można wykonać w dowolnej placówce medycznej posiadającej do tego uprawnienia.

Wykaz przychodni, z którymi Akademia Tarnowska podpisała umowy na wykonywanie badań.

Nie dotyczy kandydatów na studentów kierunków studiów prowadzonych w Wydziale Administracyjno-Ekonomicznym oraz Wydziale Humanistycznym.

Zarejestrowałem się w systemie ERK, ale nie mogę się do niego zalogować. Mam kłopoty techniczne związane z funkcjonowaniem systemu Elektronicznej Rekrutacji Kandydatów. Do kogo mogę się zwrócić?

Po dokonaniu rejestracji system ERK wysyła na podany adres poczty elektronicznej e-mail zawierający link potwierdzający poprawność adresu. Po kliknięciu w link można powtórnie dokonać logowania do systemu i kontynuować podawanie danych. W razie wątpliwości, problemów z systemem, zapytań dotyczących jego działania, prosimy dzwonić pod numer telefonu 014 63 16 667 (w godz. 9.00-15.00) lub wysłać zapytanie pocztą elektroniczną na adres: erk@anstar.edu.pl.

Co rozumieć przez zwrot „klasa dwujęzyczna”?

Klasa dwujęzyczna to klasa, w której wybrane przedmioty (np. matematyka, biologia) są nauczane częściowo lub w całości w języku obcym (np. j. angielskim, j. niemieckim). Absolwenci klas dwujęzycznych posiadają kompetencje do przystąpienia do egzaminu maturalnego z wybranych przedmiotów na poziomie dwujęzycznym (np. matematyka po angielsku, biologia po niemiecku).

Mam problem z pytaniem „Obowiązująca skala ocen”. W mojej szkole była 6-stopniowa (ndst, dop, dst, db, bdb, cel). Która z trzech skal (3, 5 lub 7) jest odpowiednikiem skali z mojej szkoły?

Skala ocen odnosi się wyłącznie do ocen pozytywnych. Może być 3-stopniowa (dst, db, bdb), 5-stopniowa (dop, dst, db, bdb, cel) lub 7-stopniowa dla matury międzynarodowej. Na dole świadectwa zawsze podana jest skala ocen obowiązująca w momencie wydawania druku. Dla nowej matury obowiązuje skala 5-stopniowa.

Błędnie zadeklarowałem formę matury, chciałbym ją zmienić, ale system na to nie pozwala.

W celu zmiany błędnie wybranej formy matury należy złożyć rezygnację z wszystkich wybranych do tej pory kierunków, system ERK umożliwi wtedy dokonanie zmiany. Po jej zatwierdzeniu należy zadeklarować jeszcze raz wybór kierunków. Uwaga – do ponownie wybranego kierunku kandydat otrzyma nowy, indywidualny kod rekrutacyjny i na nowo wygenerowany numer konta bankowego. W związku z tym, prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wydrukowane z systemu formularze przelewu używane do wniesienia opłaty rekrutacyjnej – powinny zawierać nowe, aktualne dane.

W razie pytań i wątpliwości dotyczących zasad rekrutacji, prosimy o kontakt:

rekrutacja@anstar.edu.pl
tel. 014 63 16 666 (w godz. 10.00-16.00)

W razie problemów związanych z uzupełnianiem danych w systemie Elektronicznej Rekrutacji Kandydatów, prosimy o kontakt:

erk@anstar.edu.pl
tel. 014 63 16 667 (w godz. 9.00-15.00)

Wróć do góry