Zasady przyjmowania na I rok studiów w Akademii Tarnowski laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego

Laureaci i finaliści wybranych olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego mogą być przyjmowani na I rok studiów w Akademii Tarnowskiej z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego.

Kandydaci, którzy są laureatami lub finalistami olimpiad stopnia centralnego lub laureatami konkursów międzynarodowych lub ogólnopolskich, wyszczególnionych w Uchwale Senatu Akademii Tarnowskiej mają prawo przyjęcia na wybrane kierunki studiów, na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich bez postępowania kwalifikacyjnego, opartego na punktacji wynikającej z egzaminu maturalnego.

Laureaci oraz finaliści stopnia centralnego olimpiad i konkursów innych niż wymienione, ale o zakresie tematycznym zgodnym z wybranym kierunkiem studiów, mogą zwrócić się pisemnie do Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej z prośbą o przyjęcie na wybrany kierunek studiów bez postępowania kwalifikacyjnego opartego na punktacji wynikającej z egzaminu maturalnego.

Podstawą uzyskania wymienionych w uchwale uprawnień jest zarejestrowanie się w systemie ERK oraz dostarczenie Przewodniczącemu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji na dany rok akademicki, dokumentu wydanego przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady/konkursu, stwierdzający zajęte przez danego kandydata na studia miejsce w eliminacjach centralnych lub w finale konkursu.

Uchwała Nr 65/2024 Senatu Akademii Tarnowskiej z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie określenia zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na rok akademicki 2024/2025

Uchwała Nr 66/2024 Senatu Akademii Tarnowskiej z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie określenia zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na rok akademicki 2025/2026

Uchwała Nr 67/2024 Senatu Akademii Tarnowskiej z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie określenia zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na rok akademicki 2026/2027

Uchwała Nr 68/2024 Senatu Akademii Tarnowskiej z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie określenia zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na rok akademicki 2027/2028

Uchwała Nr 69/2024 Senatu Akademii Tarnowskiej z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie określenia zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na rok akademicki 2028/2029

Wróć do góry