ZAJĘCIA W FORMIE ZDALNEJ !

Szanowni Państwo,
z radością informujemy, że studia Administracja i zarządzanie w oświacie pomyślnie przeszły procedurę, która upoważniła naszą Uczelnię do wpisania studiów do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). W praktyce oznacza to, że jesteśmy studiami „certyfikacyjnymi” i na świadectwach absolwentów zostanie umieszczony symbol „7 PRK” (siódmy poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji), który wyróżnia jego posiadacza na rynku pracy. Jesteśmy pierwszą w Polsce i jak dotąd jedyną Uczelnią, która prowadzi „certyfikowane” studia podyplomowe w podanych zakresach i może wydawać świadectwa z ww. symbolem, ponieważ spełniamy najwyższe, wymagane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Nauki standardy. Mamy nadzieję, że ukończenie naszych studiów przełoży się to na osobistą satysfakcję Absolwentów oraz rozwój kariery zawodowej.

Link do ZSK: https://kwalifikacje.gov.pl/k?id_kw=13922

Cel studiów:

Celem studiów jest przygotowanie menedżerów oświaty do samodzielnego, konkurencyjnego zarządzania instytucjami oświatowymi w nowej strukturze systemu edukacji oraz kształtowanie umiejętności praktycznego posługiwania się wiedzą menedżerską w pracy zawodowej.

Adresaci:

Świadectwo ukończenia studiów nadaje kwalifikacje specjalistyczne w zakresie zarządzania oświatą i uprawnia do zajmowania stanowisk kierowniczych we wszystkich typach szkół i innych placówkach oświatowo-wychowawczych oraz organach prowadzących i nadzorujących działalność oświatową w myśl ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597) oraz  ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1661).

Czas trwania: 

2 semestry

Kadra dydaktyczna: 

Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowi i wykładowcy Akademii Tarnowskiej, a także osoby zajmujące się praktycznie zarządzaniem instytucjami oświatowymi w tym pracownicy nadzoru pedagogicznego i radcy prawni.

Warunki ukończenia i uzyskania dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych:

1. Udział w zajęciach.
2. Uzyskanie pozytywnych ocen z zaliczeń i egzaminów.
3. Udokumentowana praktyka w wymiarze określonym programem studiów.

Opłata:

1300 zł za semestr (2600 zł za dwa semestry)
150 zł wpisowe
50 zł za wydanie dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych

Rekrutacja:

O przyjęcie na studia podyplomowe może ubiegać się osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjat, magister). Rekrutacja odbędzie się na zasadzie kolejności zgłoszeń w dniach od 03 lipca 2023 r. do 13 października 2023 r. W tym okresie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i dokonać wpłaty wpisowego, a następnie w dniach od 05 września do 13 października 2023 r. złożyć ankietę osobową (druk do pobrania poniżej) wraz z pozostałymi dokumentami w Uczelnianym Centrum Edukacji Ustawicznej, p. A117 od pon. do pt. w godzinach od 07.30 do 15.30. Ewentualne pytania można kierować pod adres uceu@atar.edu.pl lub telefonicznie 014 63 16 568. Studia podyplomowe zostaną uruchomione przy zgłoszeniu się co najmniej 15 osób.

Wymagane dokumenty:

1. Ankieta osobowa.
2. Dowód wpłaty wpisowego w wysokości 150 zł na nr konta Uczelni: 35 1240 1910 1111 0010 2142 6446 (W przypadku nieuruchomienia studiów podyplomowych Uczelnia zobowiązuje się do zwrotu w/w opłaty).
3. Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu).
4. Aktualną fotografię kandydata.

Uwaga !
uprzejmie proszę sprawdzać harmonogram przed każdymi zajęciami z uwagi na możliwe zmiany !

Wróć do góry