Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Regulaminem świadczeń, student Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie może ubiegać się o następujące świadczenia pomocy materialnej:

  1. Stypendium socjalne, może otrzymywać student będący w trudnej sytuacji materialnej, jeżeli dochód miesięczny przypadający na jednego członka jego rodziny nie przekracza kryterium dochodowego ustalonego  stosownym Zarządzeniem Rektora. Dodatkowo student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu sieroctwa i półsieroctwa, a także z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do Uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał mu studiowanie. 
  2. Stypendium dla osób niepełnosprawnych otrzymuje student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Otrzymywanie tego świadczenia nie jest uzależnione od sytuacji materialnej studenta i jego rodziny.
  3. Stypendium Rektora, może otrzymywać student danego kierunku studiów, który zakwalifikował się do grupy 10% najlepszych studentów. Stypendium Rektora przyznawane jest na podstawie sumy punktów uzyskanych w czterech kategoriach osiągnięć: średnia ocen, osiągnięcia naukowe, osiągnięcia artystyczne, wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Studenci I roku studiów pierwszego stopnia nie są uprawnieni do otrzymywania stypendium Rektora, za wyjątkiem studentów przyjętych na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, którzy są:

    –   laureatami olimpiady międzynarodowej albo laureatami lub finalistami olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
    –     medalistami co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.
  4. Zapomoga – może zostać przyznana studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim.

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać świadczenia tylko na jednym, wskazanym kierunku.

Świadczenia:

1) przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 12 semestrów;
2)
 nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
b)licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Wyjątek: W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, stypendium dla osób niepełnosprawnych przysługuje przez dodatkowy okres 12 semestrów.

Wszystkie świadczenia pomocy materialnej przyznawane są na wniosek studenta złożony w Dziale Pomocy Materialnej.

Szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania poszczególnych świadczeń pomocy materialnej, sposób dokumentowania dochodu rodziny studenta oraz wzory wniosków określa „Regulamin świadczeń dla studentów Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie”, natomiast kryterium dochodowe uprawniające studenta do otrzymania stypendium socjalnego, wysokość poszczególnych świadczeń stypendialnych i wysokość opłat za zakwaterowanie w Domu Studenta określają odrębne Zarządzenia Rektora ANS w Tarnowie wydawane na każdy rok akademicki.

Szczegółowych informacji na temat pomocy materialnej dla studentów można uzyskać na stronie internetowej Uczelni www.anstar.edu.pl w zakładce Dział Pomocy Materialnej, a także pod numerami telefonów:  14 63 16 507,  14 63 16 564, 14 63 16 565.

Zainteresowani złożeniem wniosku o przyznanie świadczeń przysługujących studentom I roku zobowiązani są do zgłoszenia się w terminie od 28 lipca b.r. (dni robocze) do Działu Pomocy Materialnej (budynek główny „A” – pok. 030, parter) w godz. od 10.00 do 13.00 w celu ustalenia terminu złożenia wniosku.

Wróć do góry