Informacje o kierunkach

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy oferuje możliwość podjęcia studiów chemicznych pierwszego stopnia na dwóch kierunkach o profilu praktycznym:

– kierunek chemia stosowana, studia inżynierskie, 7 semestrów, stacjonarne

– kierunek chemia, studia licencjackie, 6 semestrów, stacjonarne (specjalności: chemia medyczna, chemia stosowana, chemia żywności, kontrola jakości w chemii) oraz chemia, studia licencjackie niestacjonarne (specjalność chemia stosowana).

Studia chemiczne to przede wszystkim nowoczesny tryb kształcenia łączący naukę teorii z bardzo konkretnym zdobywaniem umiejętności praktycznych. Studenci, oprócz wielu godzin ćwiczeń spędzonych w laboratoriach Akademii Tarnowskiej, poznają również problematykę i specyfikę prac prowadzonych w ośrodkach przemysłowych, badawczych, naukowo-badawczych i analitycznych. To propozycja dla ambitnych, młodych ludzi, którzy chcą studiować z pasją i zdobyć atrakcyjny zawód.

Poza przedmiotami chemicznymi studenci uczestniczą w zajęciach z matematyki, fizyki i informatyki w zakresie ułatwiającym zrozumienie i przyswojenie sobie poznawanej dziedziny wiedzy. Studenci mogą korzystać z szerokiej oferty kursów fakultatywnych, dzięki którym podnoszą kwalifikacje oraz zwiększają swoją atrakcyjność na rynku pracy. Dodatkowo wykłady z przedmiotów humanistycznych mają na celu poszerzenie ogólnego wykształcenia absolwentów. W procesie kształcenia szczególny nacisk został położony na podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego z uwzględnieniem języka branżowego, co jest niezbędne przy rozwijającej się międzynarodowej współpracy naukowej oraz wymianie studentów w ramach programów unijnych.

Chemia (studia licencjackie)

Studia na kierunku chemia o profilu praktycznym przygotowują studentów do podjęcia zatrudnienia w wielu gałęziach gospodarki i przemysłu, a studentom planującym dalszą edukację dają bardzo solidne podstawy do kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia. W programie studiów wiedza chemiczna podzielona została na bloki tematyczne: chemia ogólna i nieorganiczna, chemia analityczna i analityczne metody instrumentalne, chemia fizyczna, chemia organiczna i blok obejmujący chemię polimerów oraz technologię i inżynierię chemiczną. Poza przedmiotami kierunkowymi studenci uczestniczą w zajęciach z matematyki, fizyki, informatyki i biologii, przedmiotów humanistycznych poszerzających ogólne wykształcenie absolwentów oraz w lektoracie języka angielskiego. Niemal 70% zajęć realizowanych jest w formie laboratoriów i ćwiczeń praktycznych, które wspomagają rozwijanie kreatywnego myślenia i pozwalają nabyć umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktyce. Specjalistyczne laboratoria wyposażone w aparaturę naukowo-badawczą umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu nowoczesnych technik analitycznych. Szeroka oferta kursów fakultatywnych ułatwia podnoszenie kwalifikacji i atrakcyjności na rynku pracy. Realizowane w ramach studiów wizyty i praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach regionu pozwalają na nawiązanie bezpośredniego kontaktu z pracodawcami. Działalność w Naukowym Kole Chemików OZON daje możliwość rozwijania swoich pasji, pogłębiania wiedzy i kształtowania umiejętności związanych ze współpracą w grupie.

Dla absolwentów chemii z tytułem licencjata Akademia Tarnowska przygotowała propozycję studiów II stopnia na kierunku technologia chemiczna trwających 4 semestry. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy magistra inżyniera, co oznacza, że kończący kierunek chemia z tytułem licencjata mają szansę zdobycia dodatkowych dwóch tytułów – inżyniera i magistra.

Perspektywy zatrudnienia

Ukończenie studiów na kierunku chemia daje możliwość zatrudnienia w różnych dziedzinach gospodarki – w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, kosmetycznym, spożywczym, laboratoriach analitycznych, placówkach naukowych oraz kontrolno-pomiarowych, a także w instytucjach pracujących na rzecz ochrony środowiska. W ramach współpracy Katedry Chemii Akademii Tarnowskiej z firmami i przedsiębiorstwami regionu tarnowskiego nasi studenci mają możliwość nawiązania kontaktu z potencjalnym pracodawcą już w trakcie studiów, m.in. podczas praktyk czy wizyt studyjnych. Tak nawiązane kontakty ułatwiają podjęcie pracy po ukończeniu studiów.

Wybór specjalności na studiach stacjonarnych:

Na studiach niestacjonarnych studenci realizują specjalność chemia stosowana.

Kryteria przyjęć

Nowa maturaStara matura, matura międzynarodowaUwagi
Część pisemna: dwa dowolnie wskazane przez kandydata przedmioty, przy czym liczba punktów z matematyki, chemii, fizyki, fizyki i astronomii lub biologii jest mnożona dodatkowo przez 2,0Część pisemna albo ustna: do wyboru jeden przedmiot spośród: matematyka, chemia, fizyka, fizyka z astronomią lub biologiaPrzedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym mnożony jest przez 2,0
Wróć do góry