Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera i jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Student zdobywa wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie projektowania, wytwarzania, programowania, diagnozowania i eksploatacji analogowych i cyfrowych układów, urządzeń oraz systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i narzędzi komputerowych. Ponadto przyswaja wiedzę i rozwija umiejętności z zakresu technik programowania, grafiki inżynierskiej, technik pomiarowych, elektroniki analogowej, podstaw automatyki, techniki cyfrowej, techniki mikroprocesorowej, podstaw telekomunikacji, systemów i sieci telekomunikacyjnych, sieci komputerowych, optoelektroniki, techniki wielkiej częstotliwości, przetwarzania sygnałów i technik multimedialnych. Absolwent naszego kierunku bez problemu posługuje się nowoczesnymi technikami komputerowymi do twórczego rozwiązywania problemów technicznych, kreowania innowacji, sprawnego komunikowania się z otoczeniem i aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej.

Zdobycie wiedzy dotyczącej podstaw ekonomii, finansów i prawa w biznesie, zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem umożliwia aktywne uczestnictwo w życiu gospodarczym po ukończeniu studiów, w tym samodzielne prowadzenie własnej działalności.

Bardzo ważną rolę w procesie kształcenia odgrywa sześciomiesięczna praktyka zawodowa, służąca zdobywaniu przez studenta umiejętności praktycznych i rozwijaniu kompetencji społecznych.

W piątym semestrze studenci mogą dokonać wyboru przedmiotów specjalistycznych, skupionych w dwóch obieranych blokach:

Studia dualne

Od drugiego roku studiów student może podjąć kształcenie w trybie dualnym, zgodnie z programem studiów dualnych na kierunku elektronika i telekomunikacja. Ta ścieżka edukacji to innowacyjna metoda kształcenia przemiennego w formie zajęć dydaktycznych realizowanych w Uczelni i zajęć praktycznych odbywanych u pracodawcy z uwzględnieniem wszystkich efektów kształcenia przewidzianych w programie studiów. Rekrutacja na studia dualne na kierunku elektronika i telekomunikacja dokonywana jest na drugim roku studiów spośród studentów odbywających studia standardowe na tym kierunku. Warunkiem przyjęcia na studia dualne jest podjęcie przez studenta zatrudnienia w firmie lub zakładzie pracy, z którym Uczelnia zawrze porozumienie/umowę o przyjęciu na staże określonej liczby studentów (studenci studiów dualnych są zatrudniani jako stażyści, nie zaś w ramach praktyki zawodowej). Począwszy od drugiego roku w pierwszej połowie każdego semestru zajęcia dydaktyczne (wykłady, ćwiczenia, laboratoria) realizowane są w Uczelni, zaś w drugiej połowie – studenci odbywają staż u pracodawcy.

Korzyści z tej formy kształcenia jest wiele: studenci mogą zdobyć nie tylko niezbędne doświadczenie zawodowe, umiejętności praktyczne oraz wiedzę, ale otrzymują także wynagrodzenie od pracodawcy za okres odbywanego stażu (wysokość wynagrodzenia nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. Dz.U. 2019 poz. 1778), wypłacane w każdym semestrze studiów po zakończeniu stażu.

Perspektywy zatrudnienia

Po ukończeniu studiów absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie:

Absolwenci kierunku elektronika i telekomunikacja znajdą zatrudnienie w wielu wiodących i perspektywicznych przedsiębiorstwach, jak na przykład: Aptiv, Zakłady Mechaniczne Tarnów, Control Process S.A., Skamer-ACM Sp. z o.o., Zakłady Grupa Azoty Tarnów S.A., Fabryka Silników Elektrycznych Tamel S.A., elPLC Sp. z o.o., Motorola Solutions, Far Data Sp. z o.o., Georyt Solar, Hymon Energy Sp. z o.o., IGLOO Stary Wiśnicz, MILOO-ELECTRONICS Stary Wiśnicz, PROSTER Sp. z o.o. Brzesko, „ZUMEC” Zakład Urządzeń Mechanicznych Brzesko, Nulka – Maszyny i Urządzenia Pakujące; a także w wielu innych firmach krajowych i zagranicznych o podobnym profilu działalności.

We wspomnianych wyżej zakładach studenci mogą odbywać praktyki zawodowe (studenci studiów standardowych) lub podejmować zatrudnienie w ramach stażu na studiach dualnych. Część z nich przygotowuje pracę dyplomową o tematyce związanej z potrzebami danego zakładu, który bardzo często staje się pracodawcą przyszłego absolwenta odbywającego staż lub praktykę.

Kryteria przyjęcia

Nowa matura Stara matura, matura międzynarodowa Uwagi
Część pisemna:
– język obcy
– do wyboru jeden przedmiot: matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, chemia, informatyka
Część pisemna:
– język obcy lub w przypadku jego braku język polski
– do wyboru jeden przedmiot: matematyka, fizyka, fizyka z astronomią, chemia, informatyka
Przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym mnożony jest przez 2,0
Wróć do góry