Studia inżynierskie na kierunku elektrotechnika prowadzone są w ramach dyscypliny automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne. Po drugim roku studiów studenci zgodnie ze swymi zainteresowaniami dokonują wyboru jednego z dwóch bloków przedmiotów obieralnych: automatyka i pomiary lub elektroenergetyka.

Nauczanie na kierunku elektrotechnika obejmuje problematykę cyfrowych systemów sterowania, nowoczesnych układów napędowych, techniki mikroprocesorowej oraz komputerowych systemów pomiarowych, a także zagadnienia projektowania i eksploatacji sieci, systemów elektroenergetycznych oraz urządzeń rozdzielczych. Podstawę stanowi wiedza z zakresu matematyki, fizyki, informatyki, elektrotechniki, mechaniki oraz grafiki inżynierskiej, z którą studenci zapoznają się podczas trzech pierwszych semestrów. 

Tworzenie inteligentnych systemów energetycznych, energetyki opartej na źródłach odnawialnych oraz masowego użytkowania samochodów z napędem elektrycznym zwiększa zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu pomiarów cyfrowych i przetwarzania danych, pomiarów wielkości nieelektrycznych, zastosowania technik mikroprocesorowych, możliwości magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej, a następnie jej efektywnego przetwarzania. Do takich właśnie zadań przygotowujemy naszych studentów, którzy nabierają doświadczenia w nowoczesnych i dobrze wyposażonych laboratoriach. Zajęcia dydaktyczne prowadzą, oprócz nauczycieli akademickich, także inżynierowie tarnowskich zakładów przemysłowych i energetyki zawodowej. W ramach przedmiotów obieralnych studenci mogą dodatkowo pogłębiać swoje zainteresowania i kwalifikacje pod kątem konkretnego zatrudnienia. Praktyki zawodowe trwające łącznie pół roku mają uzupełnić wiedzę zdobywaną na studiach i przygotować do przyszłej pracy. Realizowane są zarówno w większych zakładach przemysłowych Tarnowa, jak i mniejszych jednostkach specjalistycznych. Tematy prac dyplomowych często wynikają z zainteresowań dyplomantów, dotyczą też problemów wskazanych przez przedstawicieli przemysłu i są realizowane we współpracy z przemysłem. Studia kończą się złożeniem pracy dyplomowej i egzaminem dyplomowym. Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy inżyniera.

Atuty kierunku

W trakcie studiów studenci mają szerokie możliwości rozwoju, pogłębiania wiedzy zgodnie z zainteresowaniami, pracy w kołach naukowych, kształcenia na uczelniach zagranicznych w ramach programów: Erasmus+ i PO WER-HE (w Niemczech, Finlandii, Grecji, Hiszpanii, Włoszech, Słowacji, Rumunii, na Węgrzech i Malcie). Przez udział w dodatkowych zajęciach można uzyskać certyfikat potwierdzający umiejętności komputerowego wspomagania projektowania (ECDL CAD), programowania sterowników PLC, zdobyć uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (świadectwo kwalifikacyjne SEP), jak również uprawnienia pedagogiczne. Stale poszerzana jest również oferta kursów, szkoleń i warsztatów dla studentów przy współudziale firm o profilu elektrotechnicznym. Możliwa jest też kontynuacja nauki na studiach magisterskich w kraju i za granicą oraz zdobycie międzynarodowych certyfikatów językowych. Studia na kierunku elektrotechnika cechuje wysoki poziom przekazywanej wiedzy i rozwijanych umiejętności zawodowych, dostęp do profesjonalnych laboratoriów i bogato wyposażonej Biblioteki Uczelnianej, możliwość uzyskania pomocy materialnej (stypendium socjalnego i naukowego), dostęp do akademika, pomoc w opanowaniu języka angielskiego (w tym specjalistycznego), dostęp do infrastruktury sportowej (basen, hala sportowa), wsparcie Działu Współpracy z Zagranicą, Studium Języków Obcych oraz Biura Karier, Projektów i Współpracy.

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci kierunku elektrotechnika, którzy osiągnęli założone w programie studiów efekty kształcenia, uzyskują tytuł zawodowy inżyniera oraz kwalifikacje umożliwiające podjęcie pracy na stanowiskach inżynierów elektryków, automatyków, służb utrzymania ruchu, projektantów, informatyków, programistów sterowników przemysłowych, systemów wbudowanych itp. Studenci przygotowują się także do podejmowania pracy w laboratoriach ośrodków badawczo-rozwojowych i przemysłowych oraz biurach projektowych branży elektrycznej i metrologicznej. Studia przygotowują również do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej. Absolwenci, którzy dodatkowo zdobędą przygotowanie pedagogiczne, będą mogli podjąć pracę w szkolnictwie.

Przykładowe miejsca pracy:

Kryteria przyjęć

Nowa maturaStara matura, matura międzynarodowaUwagi
Część pisemna:
– język obcy
– do wyboru jeden przedmiot: matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, chemia, informatyka
Część pisemna:
– język obcy lub w przypadku jego braku język polski
– do wyboru jeden przedmiot: matematyka, fizyka, fizyka z astronomią, chemia, informatyka
Przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym mnożony jest przez 2,0

 

Wróć do góry