Filologia polska – trzyletnie studia pierwszego stopnia, profil praktyczny, studia stacjonarne

Specjalność:

Absolwent studiów otrzymuje tytuł licencjata; posiada wykształcenie humanistyczne oraz zaawansowaną wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu filologii polskiej oraz specjalności nauczycielskiej/ specjalności dziennikarstwo.

Absolwent nabywa zwłaszcza umiejętności praktyczne, realizując interdyscyplinarny i praktyczny program studiów z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i metod głównie na ćwiczeniach praktycznych i w trakcie sześciomiesięcznej praktyki zawodowej.

Absolwent studiów zna w stopniu zaawansowanym: strukturę języka polskiego (mówionego i pisanego), literaturę i kulturę polską, przemiany twórczości literackiej, teksty i zjawiska literackie, związki teatru, filmu, sztuk audiowizualnych z literaturą. Potrafi: zastosować zdobytą wiedzę w praktyce, w tym pracować z materiałem literackim i językowym, tworzyć komunikaty poprawne pragmatycznie i językowo oraz dostosowane formalnie do sytuacji komunikacyjnej (w tym wystąpienia publicznego) oficjalnej i nieoficjalnej oraz odbiorcy i tematyki; wybrać przydatne w danej sytuacji komunikacyjnej stylistyczne środki językowe i czynić z nich użytek; ocenić poprawność językową tekstów pisanych i mówionych na poziomie normy wzorcowej i użytkowej oraz skorygować zauważone błędy. Jest gotów do rozwijania stosownego, sprawnego, poprawnego i etycznego posługiwania się językiem polskim, do popularyzowania wiedzy o języku polskim i polskiej literaturze, upowszechniania kultury języka i kultury czytelniczej, do podejmowania współpracy w organizowaniu i merytorycznym przygotowaniu wydarzeń kulturalnych (m.in. festiwali literackich, uroczystości okolicznościowych, konkursów), a także do świadomego uczestniczenia w różnych formach życia kulturalnego i ich oceny w kategoriach wartości (estetycznych, etycznych, społecznych, moralnych). Absolwent studiów jest ponadto przygotowany do samodzielnego dalszego uczenia się – poszerzania swojej wiedzy, pogłębiania umiejętności i doskonalenia warsztatu pracy.

Absolwent w ramach specjalności nauczycielskiej studiów pierwszego stopnia – zgodnie ze Standardem kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (podstawy prawne kształcenia nauczycieli) – uzyskuje wstępne przygotowanie nauczycielskie i po ukończeniu studiów drugiego stopnia może podjąć pracę w zawodzie nauczyciela języka polskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Program studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia polska obejmuje wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, które są niezbędne w pracy nauczyciela. Do otrzymania pełnej kwalifikacji pozwalającej na wykonywanie zawodu nauczyciela języka polskiego konieczne jest ukończenie studiów nauczycielskich drugiego stopnia (harmonogram realizacji specjalności nauczycielskiej obejmuje zajęcia na I i II stopniu studiów, tzn. absolwent po ukończeniu studiów obu stopni uzyska kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego).

Absolwent specjalności uzyskuje zaawansowaną wiedzę z dydaktyki ogólnej i szczegółowej metodyki nauczania literatury i języka polskiego, popartą doświadczeniem praktycznym w jej wykorzystaniu, zdobytym podczas praktyk zawodowych; ma zaawansowaną wiedzę psychologiczną i pedagogiczną oraz umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb, możliwości i ograniczeń uczniów; jest przygotowany do realizowania podstawy programowej i programów nauczania języka polskiego zgodnie z zasadami współczesnej dydaktyki i z użyciem nowoczesnych metod nauczania i środków dydaktycznych, w szczególności do prowadzenia lekcji z wykorzystaniem metod aktywizujących uczniów, środków audiowizualnych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK); potrafi opracować materiały dydaktyczne do nauczania literatury i języka polskiego; potrafi oceniać rezultaty procesu nauczania i uczenia się; potrafi prowadzić dokumentację przebiegu procesu dydaktyczno-wychowawczego; wykazuje się umiejętnością uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu zawodowego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskania informacji; zna zasady emisji głosu i potrafi świadomie posługiwać się aparatem mowy zgodnie z tymi zasadami, jest przygotowany do skutecznego korygowania swoich błędów językowych i doskonalenia aparatu emisji głosu; jest przygotowany do pełnienia funkcji wychowawcy klasy, dialogowego rozwiązywania konfliktów, współpracy ze środowiskiem szkolnym i pozaszkolnym; charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością, poczuciem odpowiedzialności i postawami prospołecznymi.

Absolwent specjalności dziennikarstwo jest przygotowany do pracy w zawodzie dziennikarza w nowoczesnych mediach (Internet, prasa, radio, telewizja, media społecznościowe) lub w obszarach okołomedialnych (np. w instytucjach i organizacjach medialnych oraz w instytucjach kultury; w biurach prasowych firm, urzędów i organizacji publicznych). Dysponuje odpowiednim warsztatem językowym i nowoczesnym warsztatem dziennikarskim, posiada praktyczne umiejętności w zakresie komunikacji społecznej, a zrealizowane przedmioty przygotowują go do pracy zawodowej.

Co nas wyróżnia? Nasi absolwenci!

W latach 2002–2023 studia polonistyczne I stopnia ukończyło ponad 1000 osób, które posiadają wszechstronne wykształcenie humanistyczne i gruntowną wiedzę z zakresu filologii polskiej oraz wybranej specjalności. Nasi absolwenci są szczególnie cenieni ze względu na posiadane umiejętności praktyczne i zdolność adaptacji do nowych warunków, co pozwala im na podejmowanie pracy m.in. w placówkach oświatowych i kulturalnych, w mediach, wydawnictwach, w różnych dziedzinach gospodarki i administracji i wielu innych miejscach…


Absolwenci studiów I stopnia mogą kontynuować polonistyczne studia II stopnia w Akademii Tarnowskiej.

Kryteria przyjęć

Nowa maturaStara matura, matura międzynarodowaUwagi
Część pisemna: język polskiCzęść pisemna: język polskiPrzedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym jest mnożony przez 2,0
Wróć do góry