Studia te dają możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności praktycznych dotyczących wytwarzania i stosowania nowoczesnych materiałów inżynierskich, włączając w to materiały wykorzystywane najpowszechniej (polimerowe, kompozytowe, ceramiczne, metaliczne), jak również wysokospecjalistyczne (np. nanomateriały, biomateriały, nadprzewodniki, katalizatory, sita molekularne itp.). Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy inżyniera.

Atutem naszego kierunku jest nie tylko przekazywanie wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim nabywanie umiejętności praktycznych, które student zdobywa podczas zajęć laboratoryjnych prowadzonych w nowoczesnych laboratoriach na Uczelni oraz w laboratoriach zakładów produkcyjnych. Ważny element kształcenia praktycznego stanowią również wycieczki technologiczne do renomowanych przedsiębiorstw, podnoszące kwalifikacje naszych studentów.

Zapewniamy studentom praktyki, które pozwalają na wykorzystanie zdobytej wiedzy i zapoznanie się ze specyfiką pracy w przemyśle. Z jednej strony to klucz do zdobycia doświadczenia w bezpośrednim kontakcie z zakładami pracy o profilu zgodnym z kierunkiem studiów. Z drugiej zaś – możliwość znalezienia pracy zaraz po studiach, a nawet w trakcie ich trwania. Ostatnie lata pokazują, że już w czasie odbywania praktyk niektórzy nasi studenci otrzymują za nie wynagrodzenie oraz propozycje pracy, co świadczy o świetnym przygotowaniu do zawodu.

Nasi studenci mogą wybrać trzy specjalistyczne ścieżki kształcenia spośród trzech specjalizacji:

Ze względu na interdyscyplinarny charakter studiów, ukończenie kierunku inżynieria materiałowa zapewnia absolwentom szerokie możliwości zatrudnienia w różnych branżach. Po ukończeniu studiów inżynierskich na kierunku inżynieria materiałowa absolwent może bezpośrednio kontynuować naukę w ANS w Tarnowie na studiach magisterskich kierunku technologia chemiczna, trwających trzy semestry.

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci kierunku inżynieria materiałowa znajdują zatrudnienie zarówno w zakładach przemysłowych, jak również w jednostkach naukowo-badawczych. Nasi absolwenci pracują m.in. w: Grupie Azoty S.A., Zakładach Mechanicznych Tarnów, ATB Tamel S.A., Becker Farby Przemysłowe Sp. z o.o., ZBUD w Dąbrowie Tarnowskiej, firmie CERTECH, zakładach Bruk-Bet oraz wielu innych, często zajmując stanowiska kierownicze. Część naszych absolwentów z sukcesami prowadzi własne działalności gospodarcze.

Siedmiosemestralne studia inżynierskie I stopnia na kierunku inżynieria materiałowa prowadzone są w trybie stacjonarnym. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy inżyniera.

 

Kryteria przyjęć

Nowa matura Stara matura, matura międzynarodowa Uwagi
Część pisemna:
– język obcy
– do wyboru jeden przedmiot: matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, chemia, informatyka
Część pisemna:
– język obcy lub w przypadku jego braku język polski
– do wyboru jeden przedmiot: matematyka, fizyka, fizyka z astronomią, chemia, informatyka
Przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym mnożony jest przez 2,0
Wróć do góry