Z radością informujemy o uruchomieniu rekrutacji na zupełnie nowy kierunek na Wydziale Humanistycznym AT. To doskonała propozycja dla wszystkich, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności językowe i wykorzystywać je w komunikacji e-biznesowej. Nowy kierunek oparty jest o praktyczny profil kształcenia, studia trwają sześć semestrów i kończą się zdobyciem tytułu licencjata. Zajęcia z bloku e-commerce oraz część wykładów i praktyk będą się odbywać online.

Kierunek: języki obce w komunikacji (-e)biznesowej

poziom kształcenia: studia I stopnia
profil kształcenia: profil praktyczny
tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat
tryb: studia stacjonarne

UZASADNIENIE KONCEPCJI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU JĘZYKI OBCE W KOMUNIKACJI (E-)BIZNESOWEJ

Koncepcja kształcenia na kierunku jest odpowiedzią na panujące obecnie i prognozowane na przyszłość trendy w bezpośrednim otoczeniu społeczno-gospodarczym oraz na ogólnopolskim rynku pracy. Jak pokazują aktualne publikacje prasowe i analizy ekspertów, jednymi z najdynamiczniej rozwijających się branż biznesowych są e-marketing i e-commerce. Trend ten jest skutkiem przemian wynikających z postępującego w ostatnim dziesięcioleciu rozwoju procesów cyfryzacji w przedsiębiorstwach i instytucjach, jak również jest odpowiedzią na wyzwania, które postawiła przed pracodawcami i pracownikami rzeczywistość pandemiczna. Wiedza i umiejętności z zakresu marketingu i handlu internetowego umożliwiają znalezienie pracy nie tylko w e-biznesie, ale również w biznesie tradycyjnym, którego funkcjonowanie w obecnych czasach trudno sobie wyobrazić bez wykorzystywania technik e-biznesowych.

Z drugiej strony rozwój procesów cyfryzacji w przedsiębiorstwach i instytucjach oraz pandemia spowodowały, iż komunikacja z klientem biznesowym oraz partnerami biznesowymi i współpracownikami  odbywa się obecnie bardzo często w formie online. W efekcie oznacza to możliwość  poszukiwania i pozyskiwania ich na całym świecie. Od pracowników biznesowych wymaga się więc nie tylko podstaw specjalistycznej wiedzy z zakresu biznesu oraz umiejętności cyfrowych, lecz również umiejętności komunikacyjnych w dwóch językach obcych. O ile bowiem znajomość języka angielskiego – języka międzynarodowej komunikacji – jest obecnie standardowym wymaganiem pracodawców, znajomość drugiego języka obcego na porównywalnym poziomie jest postrzegana jako ogromny atut osób ubiegających się o pracę. Wielojęzyczność w biznesie obejmująca umiejętność obsługi klienta obcojęzycznego oraz umiejętność prowadzenia wielojęzycznych stron internetowych (tłumaczenie stron internetowych, tworzenie obcojęzycznych komunikatów tekstowych, chaty z klientami w czasie rzeczywistym, e-mail marketing i in. ) pozwala zwiększyć liczbę odbiorców, poprawić wyniki sprzedaży i wzmocnić lojalność wobec marki. Oprócz możliwości komunikowania się z obcojęzycznymi klientami i partnerami biznesowymi oznacza też możliwość pracy w wielojęzycznym zespole, jak również pośredniczenia w komunikacji między członkami zespołu oraz kontrahentami polsko- i obcojęzycznymi.

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU JĘZYKI OBCE W KOMUNIKACJI (E-)BIZNESOWEJ

Program kształcenia na kierunku języki obce w komunikacji (e-)biznesowej ma zapewnić studentom zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji interdyscyplinarnych.

Treści kształcenia:
Komunikacja w języku ogólnym
Komunikacja w przedsiębiorstwie
Analiza tekstów ekonomiczno-prawniczych/Analiza tekstów marketingowych (do wyboru)
Korespondencja w biznesie
Wystąpienia ustne w biznesie/ Komunikacja telefoniczna w biznesie w języku niemieckim (do wyboru)
Negocjacje w biznesie
Tłumaczenia pisemne tekstów ekonomiczno-prawniczych: Tłumaczenia pisemne tekstów marketingowych (do wyboru)
Tłumaczenia ustne w biznesie
Kultura Wielkiej Brytanii/ Kultura USA (do wyboru)
Kultura Niemiec/Kultura Austrii i Szwajcarii (do wyboru)
Komunikacja międzykulturowa
Psycholingwistyczne podstawy akwizycji języków i komunikacji językowej
Wprowadzenie do teorii i praktyki tłumaczeń

Treści kształcenia:
Zarządzanie marketingowe produktem/Zarządzanie marketingowe usługami (do wyboru)
Marketing produktu/Marketing usług (do wyboru)
Podstawy marketingu cyfrowego
Strategie marketingu cyfrowego
Marketing cyfrowy w praktyce
Podstawy e-biznesu
Analityka w e-commerce/Zarządzanie doświadczeniem użytkownika w e-commerce (do wyboru)
Zarządzanie contentem w e-commerce
Podstawy prawa gospodarczego/Podstawy prawne w handlu internetowym (do wyboru)
Społeczna odpowiedzialność biznesu

Treści kształcenia:
Zarządzanie projektami w działalności biznesowej/Design thinking w działalności biznesowej (do wyboru)
Zarządzanie zasobami ludzkimi/Gospodarowanie zasobami ludzkimi (do wyboru)
Coaching w biznesie
Narzędzia informatyczne w biznesie: arkusz kalkulacyjny Excel/Narzędzia informatyczne w biznesie: programy graficzne (do wyboru)

CHARAKTERYSTYKA ABSOLWENTA

Absolwent kierunku języki obce w komunikacji (e-)biznesowej potrafi kompetentnie uczestniczyć w specjalistycznej komunikacji z rodzimymi użytkownikami języka niemieckiego i angielskiego w szeroko pojętej działalności biznesowej, zarówno w biznesie tradycyjnym wykorzystującym techniki e-biznesowe, jak również w e-biznesie.

W obszarze wiedzy i umiejętności z zakresu komunikacji w językach obcych w (e-)biznesie:

* potrafi uczestniczyć w rutynowej komunikacji na co dzień, w rozmowach  negocjacyjnych oraz rozmowach telefonicznych oraz przygotować wystąpienia  ustne oraz prowadzić korespondencję handlową w języku niemieckim i  angielskim

* potrafi analizować oraz twórczo wykorzystać modele tekstów użytkowych i specjalistycznych przyjęte w polskiej przestrzeni językowo-kulturowej oraz w przestrzeni językowo-kulturowej krajów niemieckiego i angielskiego obszaru językowego oraz tłumaczyć pisemne i ustne teksty biznesowe;

W obszarze wiedzy i umiejętności z zakresu (e-)biznesu:

W obszarze kompetencji społecznych w (e-)biznesie:

Absolwent kierunku języki obce w komunikacji (e-)biznesowej posiadający kompetencje specjalisty ds. obcojęzycznej komunikacji w e-biznesie lub biznesie tradycyjnym wykorzystującym techniki e-biznesowe jest przygotowany do podjęcia pracy jako:
-specjalista ds. obsługi klienta e-commerce z j. niemieckim i/lub j. angielskim
-specjalista ds. marketingu internetowego z j. niemieckim i/lub j. angielskim
-specjalista ds. obsługi klienta obcojęzycznego w (e-)biznesie z j. niemieckim i/lub j. angielskim
-specjalista ds. sprzedaży zagranicznej w biurze obsługi klienta
-specjalista ds. obsługi sklepu internetowego z j. niemieckim i/lub j. angielskim
-specjalista do spraw marketingu i reklamy z j. niemieckim i/lub angielskim.

Powyższe stanowiska zostały wybrane na podstawie ofert pracy w serwisach internetowych.

Zgodnie z dokumentem o nazwie Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy z dnia 7 sierpnia 2014 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 227, z 2021 r. poz. 2285 oraz z 2022 r. poz. 853) wymienione powyżej stanowiska pracy wpisują się w ramy kompetencyjne następujących zawodów:
243106 Specjalista do spraw marketingu i handlu
243109 Specjalista sprzedaży internetowej
243190 Pozostali specjaliści do spraw reklamy i marketingu
243305 Specjalista do spraw sprzedaży
243308 Specjalista do spraw handlu zagranicznego
243390 Pozostali specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjno-komunikacyjnych)

W odniesieniu do uzyskanych kompetencji z zakresu specjalistycznej komunikacji wielojęzycznej (dyscyplina wiodąca w programie studiów to językoznawstwo) absolwenci będą mogli pokierować swoją karierą zawodową w następujący sposób:
– szukając zatrudnienia w firmach sektora biznesowego, w których za najważniejszą cechę profilu kompetencyjnego kandydata będzie uważana bardzo dobra znajomość języka niemieckiego i angielskiego (np. w sektorze usług nowoczesnych: centrach outsourcingu procesów biznesowych oraz centrach usług wspólnych);
– szukając zatrudnienia w firmach sektora biznesowego, w których znajomość tych języków będzie traktowana jako atut i może przeważyć o decyzji w sprawie zatrudnienia (np. w koncernach międzynarodowych);
– szukając zatrudnienia w firmach sektora biznesowego, w których oprócz znajomości języka niemieckiego i angielskiego biznesu konieczna jest znajomość technik i narzędzi sprzedażowych w (e-)biznesie (np. w obsłudze platform sprzedażowych, w firmach oferujących e-usługi, w dziale marketingu);
– szukając zatrudnienia w podmiotach współpracujących z partnerami zagranicznymi w sektorach usługowych oraz produkcyjnych o zróżnicowanym profilu działalności gospodarczej/w szerokim spektrum branżowym (np. również w turystyce czy branży IT);
– jako przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, wprowadzający na rynek krajowy lub międzynarodowy produkty lub usługi.

Absolwent kierunku języki obce w komunikacji (e-)biznesowej może kontynuować naukę:
– na studiach II stopnia na kierunkach związanych z kształceniem kadr dla biznesu
– na studiach II stopnia na kierunkach filologicznych, na których wymagany jest poziom B2+ znajomości języka/ języków objętych programem studiów
– na studiach podyplomowych w obszarze nauk społecznych i humanistycznych.

Kryteria przyjęć

Nowa maturaStara maturaUwagi
część pisemna: język obcy nowożytnyczęść pisemna lub ustna: język obcy nowożytnyPrzedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym mnożony jest przez 2,0
Wróć do góry