Studia mają charakter interdyscyplinarny; łączą różne dyscypliny nauk technicznych, takie jak: mechanika, budowa maszyn, elektronika, elektrotechnika, informatyka, automatyka i robotyka, inżynieria materiałowa. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania i wytwarzania nowoczesnych urządzeń i systemów mechatronicznych z wbudowaną strukturą sensorów, współpracujących z systemem przetwarzania sygnałów oraz z zespołami urządzeń komunikacyjnych i wykonawczych. Ponadto przyswajają wiedzę i rozwijają umiejętności z zakresu technik programowania, grafiki inżynierskiej, technik pomiarowych, mechaniki technicznej i wytrzymałości materiałów, podstaw elektrotechniki, elektroniki analogowej i cyfrowej, techniki mikroprocesorowej, automatyki, robotyki, sterowników przemysłowych, komputerowych narzędzi wspomagających projektowanie, technik wytwarzania i montażu, maszyn sterowanych numerycznie CNC, podstaw konstrukcji i eksploatacji maszyn, napędów elektrycznych, hydraulicznych i pneumatycznych stosowanych w automatyce.

Po ukończeniu studiów absolwent potrafi samodzielnie projektować i testować sterowniki przemysłowe, systemy wbudowane, integrować systemy elektroniczne oraz mechaniczne, a także programować maszyny CNC oraz roboty przemysłowe. Posiada wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie konstruowania, projektowania, eksploatacji, serwisowania i diagnozowania układów i systemów mechatronicznych. Absolwent bez problemu posługuje się nowoczesnymi technikami komputerowymi do twórczego rozwiązywania problemów technicznych, kreowania innowacji, sprawnego komunikowania się z otoczeniem i aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej. Studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Zdobyta wiedza z zakresu podstaw ekonomii, finansów i prawa w biznesie, zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem umożliwia absolwentowi aktywne uczestnictwo w życiu gospodarczym, w tym samodzielne prowadzenie własnej działalności.

Bardzo ważną rolę w procesie kształcenia odgrywa sześciomiesięczna praktyka zawodowa, służąca zdobywaniu przez studenta umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych.

W piątym semestrze studiów studenci mogą dokonać wyboru przedmiotów specjalistycznych, skupionych w dwóch blokach obieranych:

Studia dualne

Od drugiego roku studiów student może podjąć studia w trybie dualnym, zgodnie z programem studiów dualnych na kierunku mechatronika. Ta ścieżka edukacji to innowacyjna metoda kształcenia przemiennego w formie zajęć dydaktycznych realizowanych w Uczelni i zajęć praktycznych odbywanych u pracodawcy z uwzględnieniem wszystkich efektów kształcenia przewidzianych w programie studiów. Rekrutacja na studia dualne dokonywana jest na drugim roku studiów spośród studentów odbywających studia standardowe na kierunku mechatronika.

Warunkiem przyjęcia na studia dualne jest podjęcie przez studenta zatrudnienia w firmie lub zakładzie pracy, z którym Uczelnia zawrze porozumienie/umowę o przyjęciu na staże określonej liczby studentów (studenci studiów dualnych są zatrudniani jako stażyści, nie zaś w ramach praktyki zawodowej). Począwszy od drugiego roku w pierwszej połowie każdego semestru zajęcia dydaktyczne (wykłady, ćwiczenia, laboratoria) realizowane są w Uczelni, zaś w drugiej połowie – studenci odbywają staż u pracodawcy.

Korzyści z tej formy kształcenia jest wiele: studenci mogą zdobyć nie tylko niezbędne doświadczenie zawodowe, umiejętności praktyczne oraz wiedzę, ale także otrzymują wynagrodzenie od pracodawcy za okres odbywanego stażu (wysokość wynagrodzenia nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. Dz.U. 2019 poz. 1778), wypłacane w każdym semestrze studiów po zakończeniu stażu.

Perspektywy zatrudnienia

Po ukończeniu studiów absolwent może znaleźć zatrudnienie:

Absolwenci kierunku mechatronika znajdą atrakcyjną pracę w wielu wiodących i nowatorskich przedsiębiorstwach takich, jak na przykład: Aptiv, Zakłady Mechaniczne Tarnów, Control Process S.A., Skamer-ACM Sp. z o.o., Zakłady Grupa Azoty Tarnów S.A., Fabryka Silników Elektrycznych Tamel S.A., elPLC Sp. z o.o., Motorola Solutions, Far Data Sp. z o.o., Georyt Solar, Hymon Energy Sp. z o.o., IGLOO Stary Wiśnicz, MILOO‑ELECTRONICS Stary Wiśnicz, PROSTER Sp. z o.o. Brzesko, „ZUMEC” Zakład Urządzeń Mechanicznych Brzesko, Nulka – Maszyny i Urządzenia Pakujące; jak również w wielu innych firmach krajowych i zagranicznych o podobnym profilu działalności.

We wspomnianych wyżej zakładach studenci mogą odbywać praktyki zawodowe (studenci studiów standardowych) lub podejmować zatrudnienie w ramach stażu na studiach dualnych. Część studentów przygotowuje pracę dyplomową o tematyce związanej z potrzebami danego zakładu, który staje się bardzo często pracodawcą przyszłego absolwenta odbywającego staż lub praktykę.

Kryteria przyjęć

Nowa matura Stara matura, matura międzynarodowa Uwagi
Część pisemna:
– język obcy
– do wyboru jeden przedmiot: matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, chemia, informatyka
Część pisemna:
– język obcy lub w przypadku jego braku język polski
– do wyboru jeden przedmiot: matematyka, fizyka, fizyka z astronomią, chemia, informatyka
Przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym mnożony jest przez 2,0
Wróć do góry