Dyplom licencjata pielęgniarstwa uzyskuje absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, który posiada: szczegółową wiedzę z zakresu pielęgniarstwa, ogólną wiedzę z zakresu innych nauk medycznych, znajomość regulacji prawnych, norm etycznych i deontologii. Absolwent pielęgniarstwa potrafi korzystać z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki; udzielać świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom; sprawować całościową i zindywidualizowaną opiekę nad pacjentem niepełnosprawnym i umierającym; wykonywać zawód zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta uwzględniającego poszanowanie i respektowanie jego praw; nawiązywać współpracę w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjować i wspierać działania społeczności lokalnej na rzecz zdrowia. Ponadto skutecznie i z empatią porozumiewa się z pacjentem, posiada świadomość czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta, posiada świadomość konieczności permanentnego, ustawicznego kształcenia się. Dodatkowo absolwent kierunku przygotowany jest do wypisywania recept na leki niezbędne do kontynuacji leczenia w ramach realizacji zleceń lekarskich zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

Pielęgniarki i pielęgniarze są równoprawnymi partnerami w interdyscyplinarnym zespole zajmującym się profilaktyką i leczeniem chorób. Nasz absolwent posiądzie gruntowną wiedzę z zakresu:

Studenci naszego kierunku mają możliwość odbycia trzymiesięcznych praktyk zagranicznych w Finlandii, Czechach i Włoszech w ramach międzynarodowego programu wymiany studentów Erasmus+. Na studiach pierwszego stopnia słuchacze realizują język angielski na poziomie B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego. Absolwenci po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo otrzymują tytuł licencjata pielęgniarstwa i są przygotowani do kontynuowania nauki.

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci pielęgniarstwa mogą być zatrudnieni w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, a w szczególności w szpitalach, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych, placówkach nauczania i wychowania, ośrodkach opieki paliatywnej/hospicyjnej, sanatoriach, zakładach pracy chronionej, jednostkach ratownictwa medycznego, podstawowej opiece zdrowotnej (przychodniach, ośrodkach zdrowia, opiece środowiskowej, medycynie przemysłowej), administracji państwowej i samorządowej; mogą także świadczyć opiekę w domu pacjenta oraz w zespole lekarza rodzinnego.

Studia stacjonarne I stopnia na kierunku pielęgniarstwo trwają 6 semestrów, prowadzone są w trybie stacjonarnym według standardów obowiązujących w Unii Europejskiej. Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata.

Studia niestacjonarne I stopnia (pomostowe) na kierunku pielęgniarstwo – czas trwania studiów uzależniony jest od typu ukończonej szkoły medycznej:

Kryteria przyjęć

Nazwa kierunku /specjalnościPrzedmioty objęte kwalifikacją 
PielęgniarstwoNowa matura, stara matura, matura międzynarodowaUwagi
Studia stacjonarneCzęść pisemna albo ustna:
– język polski
– do wyboru jeden przedmiot: biologia, fizyka i astronomia, fizyka, chemia
Przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym mnożony jest przez 2,0
Wróć do góry