W trakcie naszych studiów słuchacze zdobywają bardziej wszechstronną i pogłębioną (w stosunku do studiów pierwszego stopnia) wiedzę z zakresu ekonomii, w tym gospodarowania zasobami finansowymi, materialnymi i ludzkimi. Nabywają umiejętności wykorzystania zaawansowanych metod analitycznych do badania zjawisk i procesów gospodarczych, w tym prawidłowej interpretacji przyczyn, przebiegu i skutków procesów gospodarczych w przedsiębiorstwie oraz na rynkach finansowych. Absolwenci posiadają praktyczne umiejętności przygotowywania projektów, sporządzania planów biznesu i wniosków aplikacyjnych, a także kierowania zespołami ludzkim oraz projektami. Charakteryzują się również umiejętnością budowy atmosfery zaufania i etyki w biznesie. Studenci podczas studiów rozwijają także znajomość języka obcego (możliwy jest wybór innego języka niż na studiach pierwszego stopnia).

Perspektywy zatrudnienia:

Kończący studia drugiego stopnia to osoby, które są profesjonalnie przygotowane do podejmowania optymalnych decyzji gospodarczych na rożnych szczeblach podmiotów sektora prywatnego i publicznego. Absolwent ekonomii menedżerskiej posiada kwalifikacje umożliwiające podjęcie pracy kierowniczej w strukturach organizacyjnych przedsiębiorstw, banków, firm konsultingowych oraz instytucji publicznych i organizacji non-profit

O przyjęciu na studia decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych. Dodatkowym kryterium kwalifikacyjnym będzie średnia arytmetyczna ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni. Na podstawie otrzymanych w toku postępowania rekrutacyjnego punktów kandydat będzie lokowany na liście rankingowej. O przyjęciu decydować będzie miejsce na liście rankingowej wynikające z liczby otrzymanych punktów i limitu miejsc w danym roku.

Warunki kwalifikacji kandydatów na drugi stopień kierunku Ekonomia (studia stacjonarne i niestacjonarne) przedstawia poniższa tabela:

Kierunek / specjalnośćZasady kwalifikacjiUwagi
Ekonomia

specjalność:
Ekonomia menedżerska
Ocena z dyplomu ukończenia studiów wyższych.Dodatkowe kryterium kwalifikacyjne: średnia ze studiów I stopnia.Warunkiem wstępnym jest ukończenie studiów I stopnia na kierunku ekonomia lub kierunkach pokrewnych (rachunkowość i finanse, zarządzanie itp.).Ocena przeliczana zgodnie z § 2 ust. 11 Regulaminu postępowania rekrutacyjnego

Absolwent ma zaawansowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu doktryn ekonomicznych; typów systemów gospodarczych, struktur ekonomicznych i procesów transformacji. Ma także podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi przedsiębiorstwa, rozumie zasady funkcjonowania przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem zasad prawnych (m.in. dot. prawa ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego).

Posiada pogłębioną umiejętność twórczego analizowania i interpretowania zjawisk gospodarczych w zmiennych i nieprzewidywalnych warunkach, krytycznego doboru źródeł analizy; stosowania innowacyjnych jej metod i twórczej interpretacji i prezentacji informacji, wykorzystywania programów komputerowych, rozwiązywania nietypowych i złożonych problemów w innowacyjny sposób oraz przygotowania opracowań pisemnych i wystąpień ustnych, prowadzenia dyskusji z uwzględnieniem rożnych stanowisk; komunikowania się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców, oraz kierowania zespołem i współdziałania w ramach prac zespołowych, także interdyscyplinarnych.

Jest gotów do: krytycznej oceny posiadanej wiedzy, a w przypadku trudności – do zwrócenia się po opinie do ekspertów; działania w sposób przedsiębiorczy; wypełniania zobowiązań społecznych i inicjowania działań na rzecz środowiska społecznego; odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych; rozwijania dorobku i podtrzymywania etosu zawodu ekonomisty.

Absolwenci kierunku ekonomia są przygotowani do podjęcia studiów III stopnia lub podjęcia pracy zawodowej na stanowiskach związanych z ekonomią i finansami we wszystkich dziedzinach gospodarki, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Program studiów daje odpowiednie podstawy również do podejmowania własnej działalności gospodarczej. Absolwent posiada umiejętność ustawicznego pogłębiania wiedzy i rozwijania umiejętności praktycznych oraz elastycznego reagowania na zmiany na rynku pracy.

TYPOWE STANOWISKA PRACY: kierownik ds. finansowych, ds. zarządzania zasobami ludzkimi, ds. strategii i planowania, ds. marketingu i sprzedaży, ds. badan i rozwoju; główny księgowy, doradca finansowy, analityk finansowy, analityk biznesowy, specjalista ds. ekonomicznych, a zwłaszcza finansowych, specjalista ds. sprzedaży i marketingu, ds. badań społeczno-ekonomicznych; koordynator projektów unijnych.

Student kierunku ekonomia kończy studia II stopnia z tytułem zawodowym magistra o specjalności ekonomia menedżerska

Wróć do góry