W trakcie naszych studiów słuchacze zdobywają bardziej wszechstronną i pogłębioną (w stosunku do studiów pierwszego stopnia) wiedzę z zakresu ekonomii, w tym gospodarowania zasobami finansowymi, materialnymi i ludzkimi. Nabywają umiejętności wykorzystania zaawansowanych metod analitycznych do badania zjawisk i procesów gospodarczych, w tym prawidłowej interpretacji przyczyn, przebiegu i skutków procesów gospodarczych w przedsiębiorstwie oraz na rynkach finansowych. Absolwenci posiadają praktyczne umiejętności przygotowywania projektów, sporządzania planów biznesu i wniosków aplikacyjnych, a także kierowania zespołami ludzkim oraz projektami. Charakteryzują się również umiejętnością budowy atmosfery zaufania i etyki w biznesie. Studenci podczas studiów rozwijają także znajomość języka obcego (możliwy jest wybór innego języka niż na studiach pierwszego stopnia).

Perspektywy zatrudnienia:

Kończący studia drugiego stopnia to osoby, które są profesjonalnie przygotowane do podejmowania optymalnych decyzji gospodarczych na rożnych szczeblach podmiotów sektora prywatnego i publicznego. Absolwent ekonomii menedżerskiej posiada kwalifikacje umożliwiające podjęcie pracy kierowniczej w strukturach organizacyjnych przedsiębiorstw, banków, firm konsultingowych oraz instytucji publicznych i organizacji non-profit

O przyjęciu na studia decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych. Dodatkowym kryterium kwalifikacyjnym będzie średnia arytmetyczna ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni. Na podstawie otrzymanych w toku postępowania rekrutacyjnego punktów kandydat będzie lokowany na liście rankingowej. O przyjęciu decydować będzie miejsce na liście rankingowej wynikające z liczby otrzymanych punktów i limitu miejsc w danym roku.

Warunki kwalifikacji kandydatów na drugi stopień kierunku Ekonomia (studia stacjonarne i niestacjonarne) przedstawia poniższa tabela:

Kierunek / specjalność Zasady kwalifikacji Uwagi
Ekonomia

specjalność:
Ekonomia menedżerska
Ocena z dyplomu ukończenia studiów wyższych.Dodatkowe kryterium kwalifikacyjne: średnia ze studiów I stopnia.Warunkiem wstępnym jest ukończenie studiów I stopnia na kierunku ekonomia lub kierunkach pokrewnych (rachunkowość i finanse, zarządzanie itp.). Ocena przeliczana zgodnie z § 2 ust. 11 Regulaminu postępowania rekrutacyjnego
Wróć do góry