Filologia polska – dwuletnie studia drugiego stopnia, profil praktyczny, studia stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności:

Absolwent studiów otrzymuje tytuł magistra; posiada wszechstronne wykształcenie humanistyczne i pogłębioną wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu filologii polskiej oraz wybranej specjalności (specjalność nauczycielska lub korektor tekstów i redaktor wydawniczy). Absolwent pogłębia umiejętności zawodowe, realizując praktyczny program studiów z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i metod głównie na ćwiczeniach praktycznych i w trakcie trzymiesięcznej praktyki zawodowej.

Absolwent studiów zna w stopniu pogłębionym: zjawiska językowe współczesnej polszczyzny, literaturę i kulturę polską po roku 1989, współczesne teksty i zjawiska literackie. Potrafi: zastosować zdobytą wiedzę w praktyce, swobodnie korzystać z materiału literackiego i językowego i pracować z nim; stosuje strategie językowe, mechanizmy retoryczne i środki komunikacji niewerbalnej adekwatnie do intencji i sytuacji komunikacyjnej; potrafi wybrać przydatne w danej sytuacji komunikacyjnej stylistyczne środki językowe i czynić z nich użytek; ocenić poprawność językową tekstów pisanych i mówionych na poziomie normy wzorcowej i użytkowej oraz skorygować zauważone błędy zgodnie z obowiązującą normą; jest gotów w stopniu pogłębionym do doskonalenia i rozwijania sprawnego (stosownego), etycznego i poprawnego posługiwania się językiem polskim, do popularyzowania wiedzy o języku polskim i polskiej literaturze, upowszechniania kultury języka i kultury czytelniczej, do inicjowania, organizowania i współorganizowania oraz merytorycznego przygotowywania wydarzeń kulturalnych, do aktywnego, i twórczego uczestniczenia w różnych formach życia kulturalnego.

Absolwent specjalności nauczycielskiej – zgodnie ze Standardem kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (podstawy prawne kształcenia nauczycieli) – uzyskuje pogłębioną wiedzę z dydaktyki ogólnej i szczegółowej metodyki nauczania języka polskiego, popartą doświadczeniem praktycznym w jej wykorzystaniu, zdobytym podczas praktyk zawodowych; ma pogłębioną wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania – uczenia się z uwzględnieniem indywidualnych edukacyjnych potrzeb uczniów; ma pogłębione umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły, w tym umiejętności i kompetencje do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych; jest przygotowany do wyposażania uczniów w wiedzę z zakresu kultury języka, komunikacji językowej, gramatyki oraz o ważniejszych dziełach literackich, a także do kształcenia u uczniów umiejętności: czytania, analizowania i interpretowania literatury, innych tekstów kultury oraz dostrzegania ich wzajemnych związków, kształcenia umiejętności świadomego odbioru utworów literackich i tekstów kultury na różnych poziomach, kształtowania umiejętności komunikacyjnych, stosownego wykorzystywania języka w różnorodnych sytuacjach komunikacyjnych, tworzenia różnych wypowiedzi i samokształcenia; jest przygotowany do realizowania programów nauczania języka polskiego zgodnie z zasadami współczesnej dydaktyki i z użyciem nowoczesnych metod i technik nauczania oraz środków dydaktycznych, w szczególności do prowadzenia lekcji z wykorzystaniem metod aktywizujących uczniów, środków audiowizualnych oraz zaawansowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), a także do aktualizowania treści kształcenia w związku z rozwojem nauk humanistycznych; wykazuje się pogłębionymi umiejętnościami uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów, w tym źródeł obcojęzycznych; w stopniu pogłębionym zna zasady emisji głosu i potrafi świadomie posługiwać się aparatem mowy zgodnie z tymi zasadami oraz uwzględniać zagrożenia i choroby zawodowe; ma pogłębione umiejętności porozumiewania się dla realizacji celów dydaktycznych i wychowawczych, rozpoznawania specyfiki środowiska lokalnego i regionalnego oraz nawiązywania z nimi współpracy w trosce o dobro uczniów oraz ich zakorzenienie w tych środowiskach; jest przygotowany do podejmowania samodzielnych decyzji dotyczących organizacji pracy z uczniem oraz rozwiązywania złożonych problemów wynikających ze specyfiki zawodu nauczyciela języka polskiego; potrafi prawidłowo, etycznie i zgodnie z wymogami prawa oświatowego realizować działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz służące awansowi nauczycielskiemu; kierując się zasadami partnerstwa, potrafi pracować w zespole i pełnić w nim różne role (także kierownicze) w sytuacjach komunikacji szkolnej: nauczyciel – uczeń, nauczyciel – rodzic, nauczyciel – pedagog, nauczyciel – inny członek społeczności lokalnej; cechuje go wrażliwość etyczna, empatia, otwartość, refleksyjność, poczucie odpowiedzialności i postawy prospołeczne.

Harmonogram realizacji specjalności nauczycielskiej obejmuje zajęcia na I i II stopniu studiów, tzn. absolwent po ukończeniu studiów obu stopni uzyskuje kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego.

Absolwent specjalności korektor tekstów i redaktor wydawniczy uzyskuje pogłębioną wiedzę i umiejętności w zakresie przygotowania pod względem edytorskim, merytorycznym i językowym tekstów do publikacji w wydawnictwach książkowych, prasowych i w Internecie; stosuje konwencje edytorskie i normy wydawnicze dotyczące kompozycji książki, opisu bibliograficznego, używanych skrótów; weryfikuje teksty pod względem spójności logicznej i semantycznej; tworzy teksty pisane mające ścisły związek z pracą redaktora (recenzje wydawnicze, wprowadzenia, słowa od wydawcy, posłowia, teksty promocyjne, noty katalogowe); stosuje kryteria poprawności językowej, pracując z tekstami oryginalnymi i powierzonymi do opracowania; przeprowadza korektę tekstów w języku polskim; dobiera odpowiedni sposób zaznaczania błędów w zależności od formy tekstu; wykonuje prace, których celem jest eliminowanie błędów gramatycznych, stylistycznych, ortograficznych, interpunkcyjnych, logiczno-językowych i typograficznych; weryfikuje poprawność zapisów tekstów pobocznych takich, jak: wzory matematyczne, zestawienia tabelaryczne; sprawdza i uzupełnia przypisy źródłowe, kompletność i poprawność sporządzenia bibliografii załącznikowej i innych komponentów w różnych rodzajach tekstów; potrafi gromadzić informacje istotne dla procesu wydawniczego; korzysta ze źródeł wiedzy (słowników, encyklopedii, zasobów WWW) w celu weryfikowania danych merytorycznych i rozstrzygania złożonych problemów językowych; posługuje się narzędziami dostępnymi w profesjonalnych programach komputerowych służących do redagowania i składania tekstów; jest przygotowany do prezentowania wyników swojej pracy, samodzielnej organizacji warsztatu pracy, tworzenia i podtrzymywania sieci kontaktów zawodowych na rynku wydawniczym, pozyskiwania zleceń od klientów, pełniąc funkcję zarówno korektora tekstów, jak i redaktora wydawniczego; jest gotów do: ponoszenia odpowiedzialności za ostateczny efekt prac wydawniczych, wykonywania pracy samodzielnie i podejmowania współpracy z pozostałymi członkami zespołu redakcyjnego oraz z autorem tekstu, prowadzenia konsultacji i podejmowania decyzji w kwestiach pozwalających na usprawnienie procesu wydawniczego, zna zasady etyki zawodowej i kieruje się nimi, respektuje obowiązujące przepisy, w tym szczególnie przepisy prawa autorskiego i wydawniczego; cechuje go kontaktowość, komunikatywność, dokładność, dbałość o jakość pracy, gotowość do wprowadzania zmian i kreatywność. W trakcie studiów student składa własne portfolio, które zawiera m.in. teksty oryginalne i opracowane, ofertę świadczonych usług.

Absolwent specjalności jest przygotowany do podjęcia pracy w dwóch zawodach: korektora tekstów i redaktora wydawniczego.

Absolwent specjalności może znaleźć pracę we wszelkiego rodzaju wydawnictwach (naukowych, literackich, branżowych), redakcjach czasopism, portalach informacyjnych lub założyć własną firmę.

Absolwent specjalności dziennikarstwo w mediach cyfrowych i PR jest przygotowany do pracy w zawodzie dziennikarza, w nowoczesnych mediach (Internet, prasa, radio, telewizja) lub w obszarach okołomedialnych (np. w instytucjach i organizacjach medialnych, instytucjach kultury, biurach prasowych firm, urzędów i organizacji publicznych); do profesjonalnego wykorzystania mediów cyfrowych z ich możliwościami aplikacyjno-kreatywnymi w e-dziennikarstwie, komunikacji marketingowej i pracy w public relations.

Absolwenci studiów II stopnia mogą podjąć dalsze kształcenie na studiach III stopnia (doktoranckich), mogą również doskonalić swoje kompetencje zawodowe na studiach podyplomowych.

Co nas wyróżnia? Nasi absolwenci!

W latach 2010–2023 studia polonistyczne drugiego stopnia ukończyło ponad 200 osób, które posiadają wszechstronne wykształcenie humanistyczne i pogłębioną wiedzę z zakresu filologii polskiej i wybranej specjalności i pracują w szkołach, mediach i policji, prowadzą własną działalność gospodarczą, zakładają fundacje i stowarzyszenia…

Kryteria przyjęć

Ocena z dyplomu ukończenia studiów wyższych. Ocena przeliczana zgodnie z paragrafem 2, ust. 11.

Wróć do góry