Filologia polska – dwuletnie studia drugiego stopnia, profil praktyczny, studia stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności:

Absolwent studiów otrzymuje tytuł magistra filologii polskiej; ma wszechstronne wykształcenie humanistyczne i pogłębioną wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające podjęcie pracy nauczyciela (specjalność nauczycielska) lub pracy korektora tekstów i redaktora wydawniczego (specjalność korektor tekstów i redaktor wydawniczy). Absolwent pogłębia umiejętności zawodowe, realizując – głównie na ćwiczeniach praktycznych i w trakcie trzymiesięcznej praktyki zawodowej – praktyczny program studiów z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i metod nauczania.

Absolwent studiów zna w stopniu pogłębionym: zjawiska językowe współczesnej polszczyzny, literaturę i kulturę polską po roku 1989, współczesne teksty i zjawiska literackie. Potrafi: zastosować zdobytą wiedzę w praktyce, swobodnie korzystać z materiału literackiego i językowego i pracować z nim; stosuje strategie językowe, mechanizmy retoryczne i środki komunikacji niewerbalnej adekwatnie do intencji i sytuacji komunikacyjnej; potrafi wybrać przydatne w danej sytuacji komunikacyjnej stylistyczne środki językowe i czynić z nich użytek; ocenić poprawność językową tekstów pisanych i mówionych na poziomie normy wzorcowej i użytkowej oraz skorygować zauważone błędy zgodnie z obowiązującą normą; jest gotów w stopniu pogłębionym do doskonalenia i rozwijania sprawnego (stosownego), etycznego i poprawnego posługiwania się językiem polskim, do popularyzowania wiedzy o języku polskim i polskiej literaturze, upowszechniania kultury języka i kultury czytelniczej, do inicjowania, organizowania i współorganizowania oraz merytorycznego przygotowywania wydarzeń kulturalnych, do aktywnego, i twórczego uczestniczenia w różnych formach życia kulturalnego.

Absolwent specjalności nauczycielskiej – zgodnie ze Standardem kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (podstawy prawne kształcenia nauczycieli) – uzyskuje pogłębioną wiedzę z dydaktyki ogólnej i szczegółowej metodyki nauczania języka polskiego, popartą doświadczeniem praktycznym w jej wykorzystaniu, zdobytym podczas praktyk zawodowych; ma pogłębioną wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania – uczenia się z uwzględnieniem indywidualnych edukacyjnych potrzeb uczniów; ma pogłębione umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły, w tym umiejętności i kompetencje do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych; jest przygotowany do wyposażania uczniów w wiedzę z zakresu kultury języka, komunikacji językowej, gramatyki oraz o ważniejszych dziełach literackich, a także do kształcenia u uczniów umiejętności: czytania, analizowania i interpretowania literatury, innych tekstów kultury oraz dostrzegania ich wzajemnych związków, kształcenia umiejętności świadomego odbioru utworów literackich i tekstów kultury na różnych poziomach, kształtowania umiejętności komunikacyjnych, stosownego wykorzystywania języka w różnorodnych sytuacjach komunikacyjnych, tworzenia różnych wypowiedzi i samokształcenia; jest przygotowany do realizowania programów nauczania języka polskiego zgodnie z zasadami współczesnej dydaktyki i z użyciem nowoczesnych metod i technik nauczania oraz środków dydaktycznych, w szczególności do prowadzenia lekcji z wykorzystaniem metod aktywizujących uczniów, środków audiowizualnych oraz zaawansowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), a także do aktualizowania treści kształcenia w związku z rozwojem nauk humanistycznych; wykazuje się pogłębionymi umiejętnościami uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów, w tym źródeł obcojęzycznych; w stopniu pogłębionym zna zasady emisji głosu i potrafi świadomie posługiwać się aparatem mowy zgodnie z tymi zasadami oraz uwzględniać zagrożenia i choroby zawodowe; ma pogłębione umiejętności porozumiewania się dla realizacji celów dydaktycznych i wychowawczych, rozpoznawania specyfiki środowiska lokalnego i regionalnego oraz nawiązywania z nimi współpracy w trosce o dobro uczniów oraz ich zakorzenienie w tych środowiskach; jest przygotowany do podejmowania samodzielnych decyzji dotyczących organizacji pracy z uczniem oraz rozwiązywania złożonych problemów wynikających ze specyfiki zawodu nauczyciela języka polskiego; potrafi prawidłowo, etycznie i zgodnie z wymogami prawa oświatowego realizować działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz służące awansowi nauczycielskiemu; kierując się zasadami partnerstwa, potrafi pracować w zespole i pełnić w nim różne role (także kierownicze) w sytuacjach komunikacji szkolnej: nauczyciel – uczeń, nauczyciel – rodzic, nauczyciel – pedagog, nauczyciel – inny członek społeczności lokalnej; cechuje go wrażliwość etyczna, empatia, otwartość, refleksyjność, poczucie odpowiedzialności i postawy prospołeczne.

Harmonogram realizacji specjalności nauczycielskiej obejmuje zajęcia na I i II stopniu studiów, tzn. absolwent po ukończeniu studiów obu stopni uzyskuje kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego.

Absolwent specjalności korektor tekstów i redaktor wydawniczy uzyskuje pogłębioną wiedzę i umiejętności w zakresie przygotowania pod względem edytorskim, merytorycznym i językowym tekstów do publikacji w wydawnictwach książkowych, prasowych i w Internecie; stosuje konwencje edytorskie i normy wydawnicze dotyczące kompozycji książki, opisu bibliograficznego, używanych skrótów; weryfikuje teksty pod względem spójności logicznej i semantycznej; tworzy teksty pisane mające ścisły związek z pracą redaktora (recenzje wydawnicze, wprowadzenia, słowa od wydawcy, posłowia, teksty promocyjne, noty katalogowe); stosuje kryteria poprawności językowej, pracując z tekstami oryginalnymi i powierzonymi do opracowania; przeprowadza korektę tekstów w języku polskim; dobiera odpowiedni sposób zaznaczania błędów w zależności od formy tekstu; wykonuje prace, których celem jest eliminowanie błędów gramatycznych, stylistycznych, ortograficznych, interpunkcyjnych, logiczno-językowych i typograficznych; weryfikuje poprawność zapisów tekstów pobocznych takich, jak: wzory matematyczne, zestawienia tabelaryczne; sprawdza i uzupełnia przypisy źródłowe, kompletność i poprawność sporządzenia bibliografii załącznikowej i innych komponentów w różnych rodzajach tekstów; potrafi gromadzić informacje istotne dla procesu wydawniczego; korzysta ze źródeł wiedzy (słowników, encyklopedii, zasobów WWW) w celu weryfikowania danych merytorycznych i rozstrzygania złożonych problemów językowych; posługuje się narzędziami dostępnymi w profesjonalnych programach komputerowych służących do redagowania i składania tekstów; jest przygotowany do prezentowania wyników swojej pracy, samodzielnej organizacji warsztatu pracy, tworzenia i podtrzymywania sieci kontaktów zawodowych na rynku wydawniczym, pozyskiwania zleceń od klientów, pełniąc funkcję zarówno korektora tekstów, jak i redaktora wydawniczego; jest gotów do: ponoszenia odpowiedzialności za ostateczny efekt prac wydawniczych, wykonywania pracy samodzielnie i podejmowania współpracy z pozostałymi członkami zespołu redakcyjnego oraz z autorem tekstu, prowadzenia konsultacji i podejmowania decyzji w kwestiach pozwalających na usprawnienie procesu wydawniczego, zna zasady etyki zawodowej i kieruje się nimi, respektuje obowiązujące przepisy, w tym szczególnie przepisy prawa autorskiego i wydawniczego; cechuje go kontaktowość, komunikatywność, dokładność, dbałość o jakość pracy, gotowość do wprowadzania zmian i kreatywność. W trakcie studiów student składa własne portfolio, które zawiera m.in. teksty oryginalne i opracowane, ofertę świadczonych usług.

Absolwent specjalności jest przygotowany do podjęcia pracy w dwóch zawodach: korektora tekstów i redaktora wydawniczego.

Absolwent specjalności może znaleźć pracę we wszelkiego rodzaju wydawnictwach (naukowych, literackich, branżowych), redakcjach czasopism, portalach informacyjnych lub założyć własną firmę.

Absolwenci studiów II stopnia mogą podjąć dalsze kształcenie na studiach III stopnia (doktoranckich), mogą również doskonalić swoje kompetencje zawodowe na studiach podyplomowych.

Co nas wyróżnia? Nasi absolwenci!

W latach 2010–2020 studia polonistyczne drugiego stopnia ukończyło ponad 200 osób, które posiadają wszechstronne wykształcenie humanistyczne i pogłębioną wiedzę z zakresu filologii polskiej i wybranej specjalności i pracują w szkołach, mediach i policji, prowadzą własną działalność gospodarczą, zakładają fundacje i stowarzyszenia…

Kryteria przyjęć

Ocena z dyplomu ukończenia studiów wyższych. Ocena przeliczana zgodnie z paragrafem 2, ust. 11.

Wróć do góry