Studia magisterskie na kierunku grafika projektowa stanowią propozycje rozwoju dla absolwentów studiów wyższych I stopnia – licencjackich – z zakresu grafiki, wzornictwa, dizajnu lub pokrewnych, mieszczących się w dyscyplinie: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

Program  studiów stwarza możliwość nabycia kompleksowej wiedzy teoretycznej, pogłębienia praktycznych umiejętności projektowych, a także rozwoju na polu zdolności językowych oraz w obszarze kompetencji miękkich.

Absolwenci kierunku przygotowywani są do wymagań współczesnego rynku pracy. W trakcie studiów zdobywają wiedzę i kwalifikacje w zakresie projektowania rozmaitych form graficznych i multimedialnych. Są zdolni do realizowania projektów o charakterze użytkowym, biznesowym i edukacyjnym.

Posiadają pogłębione umiejętności korzystania z narzędzi i technologii stosowanych w projektowaniu graficznym, dysponują zaawansowaną wiedzą potrzebną do tworzenia i wdrażania własnych, oryginalnych koncepcji projektowych. Dysponują umiejętnością organizacji i prowadzenia kompleksowych procesów projektowych. Są przygotowani do pracy w zespole, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji, uwzględniając różne perspektywy i wymagania interesariuszy.

Oferowane studia to nie tylko możliwość zdobycia wykształcenia na najwyższym poziomie, ale również droga do kreatywnego i satysfakcjonującego rozwoju zawodowego w branży projektowej.

Absolwenci mogą być zatrudniani w studiach i biurach projektowych zajmujących się projektowaniem graficznym, agencjach reklamowych, wydawnictwach, firmach przygotowujących i prowadzących kampanie reklamowe, projektujących strony internetowe i materiały multimedialne. Mają perspektywę prowadzenia własnej działalności gospodarczej, w ramach której będą mogli realizować zlecenia z zakresu identyfikacji i komunikacji wizualnej, grafiki reklamowo-wydawniczej, projektowania stron internetowych oraz multimediów.

Po ukończeniu studiów istnieje możliwość kontynuacji kształcenia na uczelniach prowadzących edukację na poziomie szkół doktorskich w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki lub realizować prace doktorskie i zdobywać dalsze stopnie naukowe w ramach prowadzonej działalności naukowo-artystycznej, zgodnie z wymogami właściwymi dla dyscypliny.

Kryteria przyjęć

Zasady kwalifikacji Uwagi
– Ocena z dyplomu ukończenia studiów wyższych.
– Egzamin wstępny – ocena elektronicznego portfolio prac projektowych.
– Dodatkowym kryterium może być średnia ważona ocen ze studiów wyższych.

Uwaga!
Warunkiem wstępnym wzięcia udziału w rekrutacji jest ukończenie studiów I stopnia z zakresu grafiki, wzornictwa, dizajnu lub kierunkach pokrewnych mieszczących się w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

Warunkiem koniecznym podjęcia studiów jest umiejętność pracy w programach graficznych pakietu Adobe.
Ocena przeliczana zgodnie z § 6 ust. 2 i ust. 4 Regulaminu Postępowania Rekrutacyjnego w Akademii Tarnowskiej.

W postępowaniu rekrutacyjnym na kierunek grafika projektowa przeprowadzany jest egzamin wstępny w postaci przeglądu i oceny obowiązkowego elektronicznego portfolio prac projektowych osób ubiegających się o przyjęcie na studia. Procedura odbywa się bez obecności kandydata. Kryterium oceny portfolio jest wartość artystyczna prac. Kandydat, który przedłoży portfolio prac artystycznych i/lub projektowych otrzymuje ocenę wystawianą przez komisję powołaną przez Rektora, według następującej skali ocen:

OcenaPunkty
5,080
4,560
4,040
3,520
3,010
2,00

Portfolio stanowi obowiązkowe i punktowane kryterium kwalifikacji.

Portfolio w postaci wielostronicowego dokumentu PDF powinno zawierać dokumentacje od 10 do 15 wybranych prac projektowych z zakresu projektowania graficznego, komunikacji wizualnej bądź wzornictwa. Projekty o charakterze multimedialnym i internetowym należy zamieścić w postaci aktywnego odnośnika z adresem sieciowym.

Ze względów technicznych maksymalny format pliku nie powinien przekraczać 25 MB.

Do portfolio kandydat powinien dołączyć OŚWIADCZENIE o samodzielnym wykonaniu przedstawionych prac.

Podpisane imieniem nazwiskiem oraz kodem rekrutacyjnym, portfolio wraz ze skanem wypełnionego oświadczenia należy przesłać na adres e-mail portfolio@atar.edu.pl

Opis pliku portfolio: portfolio_grafika_projektowa_imię_nazwisko_kod rekrutacyjny

Oświadczenie w formacie pdf, word lub jpg podpisane wg wzoru: oswiadczenie_imię_nazwisko_kod rekrutacyjny

Tytuł maila: Egzamin na kierunek …………. Imię i nazwisko, kod rekrutacyjny

Terminy przesyłania portofolio

RekrutacjaTerminy
Podstawowado 21.07.2024 r.
Dodatkowado 15.09.2024 r.
Uzupełniającado 25.09.2024 r.
Wróć do góry