Proponowane studia przeznaczone są dla absolwentów kierunku pedagogika wszystkich specjalności (studiów licencjackich) oraz dla absolwentów innych kierunków z przygotowaniem pedagogicznym nadającym uprawnienia nauczycielskie. Ze względu na praktyczny profil kształcenia żacy odbywają 300 godzin praktyk zawodowych.

Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności pozwalające na podejmowanie profesjonalnych działań w zakresie profilaktyki, diagnozy kompensacji wobec jednostki i grupy społecznej.

Słuchacze studiów magisterskich na kierunku pedagogika zostaną przygotowani do pełnienia obowiązków w instytucjach edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, interwencyjnych, edukacyjno-terapeutycznych, adopcyjnych oraz placówkach kultury i zakładach pracy na stanowiskach wymagających przygotowania pedagogicznego. Będą również przygotowani do podjęcia pracy w różnego rodzaju poradniach (m.in. rodzinnych, wychowawczych, specjalistycznych), organizacjach, stowarzyszeniach, administracji państwowej i samorządowej.

Studenci realizujący specjalność pedagogika szkolno-wychowawcza otrzymują przygotowanie do pracy pedagogicznej w placówkach podległych nadzorowi Ministerstwa Edukacji i Nauki (m.in. w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych) w zależności od posiadanego przez kandydata przygotowania pedagogicznego (uzyskanego na studiach licencjackich) i kwalifikacji merytorycznych w odpowiednim zakresie, wskazanym w Rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, a także w placówkach, o których mowa w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w charakterze asystenta rodziny, wychowawcy, pedagoga.

Studenci mogą pogłębiać wiedzę ogólną i specjalnościową, uczestnicząc w:

Oferta edukacyjna kierowana jest do wszystkich kandydatów legitymujących się dyplomem licencjata kierunku pedagogicznego, którzy zainteresowani są studiami II stopnia na kierunku pedagogika.

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Kryteria przyjęć

Ocena z dyplomu ukończenia studiów wyższych nauczycielskich. Dodatkowe kryterium kwalifikacyjne: średnia ze studiów pierwszego stopnia. Ocena przeliczana zgodnie z § 2 ust. 11.

Wróć do góry