Dyplom magistra pielęgniarstwa uzyskuje absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, który posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu pielęgniarstwa i innych nauk medycznych. Absolwent naszego kierunku potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, szczególnie te związane z podejmowaniem decyzji w sytuacjach trudnych wynikających ze specyfiki zadań zawodowych i warunków ich realizacji; określać standardy profesjonalnej opieki w każdym wieku i stanie zdrowia pacjenta oraz wdrażać je do praktyki zawodowej; prowadzić badania naukowe w zakresie swojej specjalności oraz upowszechniać ich wyniki w celu rozwoju zawodu, wiedzy i praktyki pielęgniarskiej, podnoszenia jakości świadczeń oraz prowadzenia wymiany informacji; organizować i nadzorować opiekę pielęgniarską z uwzględnieniem przyjętych teorii i koncepcji opieki; organizować pracę podwładnych i własną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zabezpieczając interesy pacjentów, pracowników i organizacji; wykorzystywać przepisy prawa w działalności zawodowej oraz stosować je w praktyce w zarządzaniu organizacją, jej częścią lub zespołem pracowniczym (pielęgniarek i położnych); opracowywać założenia polityki kadrowej oraz planu zatrudnienia personelu odpowiednio do strategii i zapotrzebowania pacjentów na opiekę pielęgniarską; opracowywać i wdrażać do praktyki zawodowej narzędzia monitorowania i oceny jakości opieki pielęgniarskiej; dokonywać wyboru i stosować określone metody, techniki organizatorskie i techniki zarządzania w badaniu, rozwiązywaniu problemów organizacyjnych i usprawnianiu pielęgniarstwa; dokonywać wyboru optymalnych metod nauczania i uczenia się oraz stosować wybrane z nich, w zależności od specyfiki treści nauczania oraz celu, który należy osiągnąć; opracowywać programy edukacji zdrowotnej i realizować je w odniesieniu do wybranego środowiska społecznego, z uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnych. Ponadto absolwent kierunku przygotowany jest do samodzielnego ordynowania leków i wypisywania recept zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia. 

Nasz absolwent posiada gruntowną wiedzę z zakresu:

Na studiach drugiego stopnia słuchacze realizują język angielski na poziomie porozumiewania się B2+ Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego. Absolwenci po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo otrzymują tytuł magistra pielęgniarstwa i są przygotowani także do podjęcia studiów III stopnia. Możliwe jest również kontynuowanie kształcenia w systemie doskonalenia zawodowego pielęgniarek i pielęgniarzy i uzyskanie specjalizacji zawodowej zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami. Kwalifikacje, które nabywają absolwenci z tytułu magistra pielęgniarstwa, są automatycznie i bezwarunkowo uznawane w krajach Unii Europejskiej. 

Perspektywa zatrudnienia

Absolwenci mogą być zatrudnieni w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, a w szczególności w: szpitalach, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, placówkach nauczania i wychowania, ośrodkach opieki paliatywnej/hospicyjnej, sanatoriach, zakładach pracy chronionej, jednostkach ratownictwa medycznego, podstawowej opiece zdrowotnej (przychodniach, ośrodkach zdrowia, opiece środowiskowej, medycynie przemysłowej), administracji państwowej i samorządowej; mogą także świadczyć opiekę w domu pacjenta oraz w zespole lekarza rodzinnego. Podjęcie pracy w szkolnictwie średnim i wyższym wymaga ukończenia specjalności nauczycielskiej lub kursu pedagogicznego.

Kryteria przyjęć

Ocena z dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo. Dodatkowe kryterium kwalifikacyjne: średnia ze studiów pierwszego stopnia.

Wróć do góry