Technologia chemiczna

Studia magisterskie trwające 3 lub 4 semestry na Wydziale Politechnicznym Akademii Tarnowskiej

Jesteś zainteresowany uzyskaniem tytułu magistra inżyniera na kierunku technologia chemiczna?

Możesz to zrobić na dwa sposoby:

Sposób pierwszy

Rozpoczynasz studia inżynierskie na kierunku technologia i zarządzanie produkcją na Wydziale Politechnicznym Akademii Tarnowskiej. Po ich ukończeniu uzyskujesz tytuł zawodowy inżyniera. Ukończenie tego kierunku daje Ci możliwość bezpośredniej kontynuacji studiów na kierunku technologia chemiczna i uzyskanie tytułu magistra inżyniera w ciągu kolejnych trzech semestrów.

Sposób drugi

Rozpoczynasz studia licencjackie na kierunku chemia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Akademii Tarnowskiej. Po ich ukończeniu uzyskujesz tytuł zawodowy licencjata. Ukończenie tego kierunku daje Ci możliwość bezpośredniej kontynuacji studiów na kierunku technologia chemiczna i uzyskanie tytułu magistra inżyniera w ciągu kolejnych  czterech semestrów.

Jeżeli ukończyłeś inny kierunek studiów inżynierskich lub licencjackich powiązany z chemią…, technologią…, inżynierią… na przykład na innej Uczelni i…

Jeśli zastanawiasz się, czy możesz podjąć studia w Akademii Tarnowskiej na kierunku technologa chemiczna, porozmawiaj z nami:

Opis kierunku technologia chemiczna

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku technologia chemiczna przeznaczone są dla osób posiadających tytuł zawodowy inżyniera lub licencjata uzyskany w ramach studiów I stopnia na kierunkach takich, jak chemia, inżyniera materiałowa lub pokrewnych. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy magistra inżyniera.

Studia na kierunku technologia chemiczna trwają 3 lub 4 semestry – w zależności od ukończonych studiów I stopnia. Dla studentów posiadających tytuł zawodowy licencjata rozpoczynają się w semestrze zimowym i trwają 4 semestry. Dla posiadających tytuł inżyniera studia rozpoczynają się w semestrze letnim i trwają 3 semestry. Studia kończą się obroną pracy magisterskiej.

Program studiów na kierunku technologia chemiczna zakłada stosowanie nowoczesnych form kształcenia łączących multimedialne wykłady teoretyczne z praktycznym zdobywaniem wiedzy w ramach zajęć laboratoryjnych, podczas których studenci mogą rozwijać umiejętności eksperymentatorskie oraz realizować własne pomysły i projekty.

Studenci uczestniczą w zajęciach rozwijających kompetencje pozwalające na założenie własnej firmy. Doskonalą także posługiwanie się językami obcymi podczas lektoratów, w tym specjalistycznym słownictwem. Poznają uwarunkowania prawne dotyczące opracowania i wdrażania nowych technologii i zagadnienia związane z posługiwaniem się nowoczesnymi technikami informatycznymi, dzięki czemu mogą sprostać wyzwaniom współczesnej Europy i świata, który ulega szybkim przeobrażeniom. 

Program studiów umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych w ramach bardzo wielu dziedzin, w zależności od indywidualnych zainteresowań i potrzeb. Studenci samodzielnie dokonują wyboru własnej ścieżki edukacyjnej, wybierając specjalności spośród następujących modułów:

Podczas studiów studenci odbywają praktykę zawodową w zakładzie przemysłowym, laboratorium chemicznym albo jednostce naukowobadawczej, podczas której mogą zweryfikować nabytą wiedzę oraz zdobyć cenne umiejętności praktyczne.

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci studiów magisterskich na kierunku technologia chemiczna znajdują zatrudnienie w małych firmach i dużych przedsiębiorstwach w bardzo wielu branżach. Mogą pracować jako specjaliści i technolodzy produkcji, analitycy, technolodzy żywności, biomateriałów, leków, kosmetyków, odnawialnych źródeł energii, gospodarki odpadami i zajmować się projektowaniem i wdrażaniem nowoczesnych produktów i technologii.

Kryteria przyjęć:

Ocena z dyplomu ukończenia studiów wyższych.
Dodatkowym kryterium kwalifikacyjne: średnia ze studiów pierwszego stopnia

Wróć do góry