Technologia chemiczna

Studia magisterskie trwające 3 lub 4 semestry na Wydziale Politechnicznym Akademii Tarnowskiej

Jesteś zainteresowany uzyskaniem tytułu magistra inżyniera na kierunku technologia chemiczna?

Możesz to zrobić na dwa sposoby:

Sposób pierwszy

Rozpoczynasz studia inżynierskie na kierunku inżynieria materiałowa na Wydziale Politechnicznym Akademii Tarnowskiej. Po ich ukończeniu uzyskujesz tytuł zawodowy inżyniera. Ukończenie tego kierunku daje Ci możliwość bezpośredniej kontynuacji studiów na kierunku technologia chemiczna i uzyskanie tytułu magistra inżyniera w ciągu kolejnych trzech semestrów.

Sposób drugi

Rozpoczynasz studia licencjackie na kierunku chemia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Akademii Tarnowskiej. Po ich ukończeniu uzyskujesz tytuł zawodowy licencjata. Ukończenie tego kierunku daje Ci możliwość bezpośredniej kontynuacji studiów na kierunku technologia chemiczna i uzyskanie tytułu magistra inżyniera w ciągu kolejnych  czterech semestrów.

Jeżeli ukończyłeś inny kierunek studiów inżynierskich lub licencjackich powiązany z chemią…, technologią…, inżynierią… na przykład na innej Uczelni i…

Jeśli zastanawiasz się, czy możesz podjąć studia w Akademii Tarnowskije na kierunku technologa chemiczna…

Namiary na pracowników Wydziału Politechnicznego znajdziesz na stronie internetowej: https://anstar.edu.pl/wydzialy/wydzial-politechniczny/kontakt/

Opis kierunku technologia chemiczna

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku technologia chemiczna przeznaczone są dla osób posiadających tytuł zawodowy inżyniera lub licencjata uzyskany w ramach studiów I stopnia na kierunkach takich, jak chemia, inżyniera materiałowa lub pokrewnych. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy magistra inżyniera.

Studia na kierunku technologia chemiczna trwają 3 lub 4 semestry – w zależności od ukończonych studiów I stopnia. Dla studentów posiadających tytuł zawodowy licencjata rozpoczynają się w semestrze zimowym i trwają 4 semestry. Dla posiadających tytuł inżyniera studia rozpoczynają się w semestrze letnim i trwają 3 semestry. Studia kończą się obroną pracy magisterskiej.

Program studiów na kierunku technologia chemiczna zakłada stosowanie nowoczesnych form kształcenia łączących multimedialne wykłady teoretyczne z praktycznym zdobywaniem wiedzy w ramach zajęć laboratoryjnych, podczas których studenci mogą rozwijać umiejętności eksperymentatorskie oraz realizować własne pomysły i projekty.

Studenci uczestniczą w zajęciach rozwijających kompetencje pozwalające na założenie własnej firmy. Doskonalą także posługiwanie się językami obcymi podczas lektoratów, w tym specjalistycznym słownictwem. Poznają uwarunkowania prawne dotyczące opracowania i wdrażania nowych technologii i zagadnienia związane z posługiwaniem się nowoczesnymi technikami informatycznymi, dzięki czemu mogą sprostać wyzwaniom współczesnej Europy i świata, który ulega szybkim przeobrażeniom. 

Program studiów umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych w ramach bardzo wielu dziedzin, w zależności od indywidualnych zainteresowań i potrzeb. Studenci samodzielnie dokonują wyboru własnej ścieżki edukacyjnej, wybierając specjalności spośród następujących modułów:

Podczas studiów studenci odbywają praktykę zawodową w zakładzie przemysłowym, laboratorium chemicznym albo jednostce naukowobadawczej, podczas której mogą zweryfikować nabytą wiedzę oraz zdobyć cenne umiejętności praktyczne.

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci studiów magisterskich na kierunku technologia chemiczna znajdują zatrudnienie w małych firmach i dużych przedsiębiorstwach w bardzo wielu branżach. Mogą pracować jako specjaliści i technolodzy produkcji, analitycy, technolodzy żywności, biomateriałów, leków, kosmetyków, odnawialnych źródeł energii, gospodarki odpadami i zajmować się projektowaniem i wdrażaniem nowoczesnych produktów i technologii.

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA – PROFIL PRAKTYCZNY

Kryteria przyjęć:

Ocena z dyplomu ukończenia studiów wyższych.
Dodatkowym kryterium kwalifikacyjne: średnia ze studiów pierwszego stopnia

Wróć do góry