Rekrutacja na kierunek lekarski ruszy niezwłocznie po przyznaniu limitu przyjęć przez Ministerstwo Zdrowia.

Stacjonarne studia jednolite magisterskie na kierunku lekarskim trwają 6 lat (12 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu lekarza.

Celem kształcenia jest przygotowanie do zawodu lekarza poprzez przekazanie studentom praktycznych umiejętności stawiania diagnoz i rozwiązywania problemów zdrowotnych w procesie leczenia pacjenta. Studenci zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk biologicznych, medycznych, ścisłych i nauk  o zdrowiu. Nauczą się analizy badań laboratoryjnych oraz stawiania odpowiedniej diagnozy medycznej i wdrażania terapii.

Zajęcia obejmują grupy przedmiotów z zakresu:

Nauka odbywa się z wykorzystaniem nowoczesnych technik dydaktycznych, komputerów, programów edukacyjnych uzupełniających zajęcia przy łóżku chorego, a także w Centrum Symulacji Medycznych. W ramach zajęć praktycznych student uczy się jak zastosować zdobytą wiedzę dla potrzeb diagnostyki i terapii poszczególnych chorób. Zajęcia praktyczne realizowane są w laboratoriach klinicznych, pracowniach diagnostycznych oraz oddziałach szpitalnych i jednostkach opieki ambulatoryjnej. Program kształcenia został zaprojektowany na podstawie obowiązujących aktów prawnych. Łączy treści ogólne, teoretyczne z treściami specjalizacyjnymi pozwalającymi wyposażyć absolwentów w praktyczne umiejętności przygotowujące do złożenia Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK) i podjęcia pracy. Program studiów gwarantuje studentom możliwość zdobywania szerokiej wiedzy poprzez udział w różnych formach kształcenia obejmujących nie tylko wykłady i ćwiczenia, ale także zajęcia warsztatowe, projektowe, spotkania z praktykami, praktyki, oraz zajęcia realizowane w środowisku pracy i z wykorzystaniem metod i technik uczenia na odległość.

Absolwent kierunku lekarskiego będzie posiadał  teoretyczne oraz praktyczne umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu lekarza. W zakresie swoich umiejętności będzie potrafił rozpoznać właściwie problemy medyczne oraz określić priorytety w zakresie postępowania lekarskiego, rozpoznać stany zagrażające życiu i wymagające natychmiastowej interwencji lekarskiej, zaplanować postępowanie diagnostyczne i zinterpretować jego wyniki, wdroży właściwe i bezpieczne postępowanie terapeutyczne oraz przewidzi jego skutki. Uzyskana nowoczesna wiedza oraz umiejętności pozwolą na wykonywanie zadań leczniczych na poziomie odpowiadającym najwyższym standardom oraz z zachowaniem zasad etycznych. Ukończenie studiów umożliwi podnoszenie kwalifikacji, wiedzy i umiejętności w ramach specjalizacji lekarskich, kształcenia podyplomowego oraz poprzez działalność naukową w szkołach doktorskich. Kształcenie według najnowszych standardów da możliwość podjęcia pracy zawodowej w Polsce i krajach UE w:

Kryteria kwalifikacji

Listę rankingową kandydatów ubiegających się o przyjęcia na kierunek lekarski sporządzana jest według poniższego wzoru:

L = LB + LD + 0,1· Lj

gdzie:

LB – oznacz liczbę punktów uzyskanych z przedmiotu biologia;

LD – oznacza liczbę punktów uzyskaną z przedmiotu dodatkowego, wskazanego przez kandydata spośród przedmiotów: chemia, fizyka, fizyka z astronomią, matematyka;

Lj – oznacza liczbę punktów uzyskaną z przedmiotu język angielski.

Wymaga się, żeby wyżej wymienione przedmioty były zdawane przez kandydata na poziomie rozszerzonym. Zgodnie z Regulaminem Postępowania Rekrutacyjnego jeśli przedmiot był zdawany na poziomie rozszerzonym wynik mnoży się razy 2,0.

Warunkiem koniecznym przyjęcia na kierunek lekarski jest uzyskanie przez kandydata co najmniej 240 punktów na liście rankingowej.

W przypadku jednakowej liczby punktów uzyskanych po zastosowaniu przelicznika dla przedmiotów ustalonych w procedurze rekrutacji o kolejności na liście rankingowej decyduje liczba punktów uzyskanych na maturze z z przedmiotu biologia. W sytuacji braku rozstrzygnięcia bierze się pod uwagę punkty z przedmiotu dodatkowego (etapowo: z chemii, fizyki, fizyki z astronomią lub matematyki), kolejno z przedmiotu uzupełniającego – języka angielskiego. Punktów nie sumuje się, a łączna liczba punktów zostaje obliczona na poziomie wynikającym z zastosowania przeliczników dla przedmiotów ustalonych w procedurze rekrutacyjnej. W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia dodatkowe kryteria rekrutacji ustala Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.

Kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości w systemie „starej matury” otrzymują liczbę punktów odpowiednio:

OcenaSkala 6-stopniowa
(oceny pozytywne)
Punkty
Skala 4-stopniowa
(oceny pozytywne)
Punkty
6,0100
5,080100
4,06080
3,04060
2,020

W przypadku kierunku lekarskiego ocena przeliczna jest na punkty według powyższej tabeli i stosuje się mnożnik 2,0.

Wróć do góry