Czas trwania studiów:

Studia stacjonarne: 10 semestrów

Studia niestacjonarne: 10 semestrów

Podstawowym celem kształcenia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest nabycie przez studentów kompetencji w obszarze wiedzy i umiejętności o charakterze profesjonalnym, potrzebnych do pełnienia roli społeczno-zawodowej nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z przygotowaniem merytorycznym i praktycznym do nauczania w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej.

W trakcie studiów studenci nabywać będą wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy z dziećmi. Uczyć się będą przede wszystkim praktycznych umiejętności posługiwania się najnowocześniejszymi metodami pracy w zakresie nauczania i wychowania, a także wykorzystania w procesie nauczania nowoczesnych technologii. 

Absolwenci kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna będą przygotowani do podjęcia pracy jako nauczyciele w przedszkolach i w klasach I-III – zarówno w instytucjach edukacji publicznej, jak i prywatnej. Program kształcenia naszych studentów uprawnia ich również do założenia i prowadzenia własnej firmy usługowej w sferze opieki nad dziećmi.

W trakcie studiów absolwenci zdobywają również takie kompetencje, które pozwalają im odnaleźć się na stanowiskach niezwiązanych z pedagogiką. Obserwuje się, że absolwenci kierunków pedagogicznych zajmują stanowiska m.in. w urzędach, bibliotekach.

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna mają charakter zamkniętego cyklu pięcioletniego kształcenia, kończącego się uzyskaniem przez studenta tytułu magistra. Absolwenci omawianego kierunku mogą podjąć dalsze kształcenia na studiach doktoranckich – na kierunkach pedagogicznych – i w obszarze innych specjalności, w tym: pedagogika społeczna, resocjalizacyjna czy kulturalno-oświatowa. Mogą również doskonalić swoje kompetencje wychowawcze i dydaktyczne na studiach podyplomowych.

Kryteria przyjęć

Nazwa kierunku / specjalnościPrzedmioty objęte kwalifikacjąPrzedmioty objęte kwalifikacją
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaNowa maturaStara matura, matura międzynarodowa
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
Część pisemna:
– język polski
– język obcy nowożytny
– do wyboru jeden przedmiot spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, filozofia lub biologia
– rozmowa kwalifikacyjna 
Część pisemna albo ustna:
– do wyboru jeden przedmiot spośród:
język obcy nowożytny, historia, wiedza o społeczeństwie, filozofia lub biologia 
– rozmowa kwalifikacyjna 
Wróć do góry