Zasady finansowania studiów

Wszyscy kandydaci nieposiadający polskiego obywatelstwa, którzy starają się o przyjęcie na studia do Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie, biorą udział w rekrutacji na tych samych zasadach, jako cudzoziemcy, bez względu na sposób finansowania ich studiów.

Uwaga: KARTA POLAKA ani karta pobytu nie potwierdzają obywatelstwa polskiego!

Z wyłączeniem przypadków, o których mowa poniżej, cudzoziemcy podejmujący studia odbywają studia odpłatnie.

Opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych
w języku polskim nie ponoszą cudzoziemcy:

 1. obywatele państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, Norwegii lub Islandii (państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. posiadający ważną Kartę Polaka lub osoby, którym wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
 3. którym udzielono zezwolenia na pobyt stały (posiadające kartę stałego pobytu);
 4. posiadający zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej (art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy o cudzoziemcach – na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis);
 5. którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną (art. 159 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach – na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis)
 6. posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (posiadacze kartę pobytu z adnotacją „uchodźca” lub decyzję o jej przyznaniu);
 7. będący małżonkiem, wstępnym lub zstępnym (dzieckiem, wnukiem), obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, mieszkający na terytorium Polski;
 8. którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych (art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis);
 9. którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej naukowca (art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis);
 10. przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis;
 11. posiadacze wizy krajowej w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

Wymienione powyżej osoby nie są zwolnione z opłat za powtarzanie zajęć oraz za zajęcia nieobjęte programem studiów.

Ponadto cudzoziemcom wymienionym w punkcie 1 nie przysługuje prawo do pobierania stypendium socjalnego.

Jeżeli posiadasz dokument, który uprawnia Cię do zwolnienia z opłat na studiach stacjonarnych w języku polskim, pamiętaj, aby poinformować o tym Komisję Rekrutacyjną.

Zmiana zasad finansowania po rozpoczęciu studiów

Jeżeli dokument, który uprawnia Cię do zwolnienia z opłat otrzymasz dopiero po rozpoczęciu studiów, możesz wnioskować o zmianę zasad finansowania Twoich studiów. Zgłoś się w tej sprawie do dziekanatu prowadzącego Twoje studia.

Stypendium NAWA

Cudzoziemiec może być zwolniony z opłat, jeżeli uzyskał stypendium w ramach jednego z programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

Kandydaci, którzy otrzymają stypendium w ramach jednego z programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) są zwolnieni z opłat za kształcenie na zasadach określonych w decyzji ministra lub dyrektora NAWA.

Inne programy stypendialne

Cudzoziemiec może być zwolniony z opłat w ramach udziału w programie stypendialnym.

Wymagane dokumenty

Jeśli zostałeś zakwalifikowany do przyjęcia na studia, dokonaj wpisu na studia oraz złóż w wyznaczonym terminie wymagane dokumenty w dziekanacie odpowiedniego wydziału, tj.:

 • świadectwo dojrzałości (w oryginale, odpisie lub kopii potwierdzonej notarialnie); w przypadku studiów drugiego stopnia kandydat składa również dyplom ukończenia studiów wyższych (w oryginale, odpisie lub kopii potwierdzonej notarialnie);

Tłumaczenie na język polski

Tłumaczenie dokumentów na język polski powinno być dokonane przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli tłumaczenie na język polski nie jest dokonane przez tłumacza przysięgłego, tłumaczenie możne zostać poświadczone przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument.

Uprawnienie do dalszego kształcenia

Kandydat zobowiązany jest sprawdzić, czy na dokumencie, na którego podstawie ubiega się o przyjęcie na studia, znajduje się informacja, że uprawnia on do kontynuacji kształcenia na studiach wyższych w uczelniach każdego typu w państwie, w którym został wydany.

Jeżeli na świadectwie lub dyplomie nie ma takiej adnotacji, należy uzyskać dodatkowy dokument, potwierdzający, że posiadane świadectwo lub dyplom uprawnia posiadacza do kontynuowania kształcenia w kraju jego wydania. Takie potwierdzenie można otrzymać od:

 • władz oświatowych państwa, w którego systemie edukacji wydano dokument;
 • konsula Rzeczypospolitej Polskiej urzędującego w państwie, w którego systemie edukacji wydano dokument;
 • akredytowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego państwa, w którego systemie edukacji wydano dokument.

Apostille i legalizacja

Apostille to pieczęć poświadczająca, że dokument sporządzony w jednym państwie może zostać legalnie użyty w innym państwie. Zasady używania apostille reguluje Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz.U. 2005 nr 112 poz. 938). Apostille można uzyskać jedynie w państwie, na którego terytorium dany dokument został wydany.
Jeśli dokument został wydany w kraju, który nie podpisał ww. konwencji haskiej – wymaga legalizacji.

Legalizacja to proces mający na celu ustalenie, czy dokument wydany za granicą jest autentyczny i posiada taką samą moc prawną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zagraniczne świadectwa dojrzałości oraz dyplomy ukończenia studiów mogą zostać zalegalizowane w polskich placówkach dyplomatycznych w kraju wydania tych dokumentów.

 • dokumenty pobytowe: paszport/dowód tożsamości oraz wizę;
 • dokument uprawniający do zwolnienia z opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych;
 • 3 barwne i jednakowe fotografie o wymiarach 35×45 mm, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem;
 • zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na danym kierunku/specjalności (jeśli jest wymagane);
 • dodatkowo – na kierunkach pielęgniarstwo i fizjoterapia – oryginał lub uwierzytelnioną kopię książki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych z aktualnym wynikiem badań na nosicielstwo. Wynik badania należy dostarczyć po zapisaniu się na listę studentów, nie później niż do dnia 19 listopada 2021 r.;
 • w przypadku kandydatów na kierunek pielęgniarstwo dokument potwierdzający wykonanie szczepienia przeciw WZW typu B – trzy dawki
  w cyklu 0-1-6 miesięcy. Przy zapisie na studia kandydat składa następujące oświadczenia:
 • oświadczenie o przyjęciu do wiadomości zasad odpłatności za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, uregulowanych stosownym Zarządzeniem Rektora PWSZ w Tarnowie;
 • w przypadku kandydatów na kierunek wychowanie fizyczne oświadczenie o konieczności ponoszenia kosztów organizacji programowych obozów (żeglarskich, wędrownych, narciarskich) w wysokości ustalonej przez Rektora PWSZ w Tarnowie;
 • w przypadku kandydatów na kierunek fizjoterapia zobowiązanie do udokumentowania w trakcie I roku studiów wykonania szczepienia przeciw WZW typu B – 3 dawki w cyklu 0-1-6 miesięcy. 14.

Ubezpieczenie

Cudzoziemcy, aby podjąć studia, zobowiązani są posiadać ubezpieczenie ważne na co najmniej pierwszy rok studiów na terenie Polski i obejmujące koszty leczenia do wysokości 30 000 EUR. Dokumentem potwierdzającym posiadanie ubezpieczenia jest polisa ubezpieczeniowa, umowa lub zaświadczenie z Narodowego Funduszu Zdrowia lub Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Jeśli podczas wpisu na studia kandydat nie posiada ubezpieczenia – zobowiązuje się w oświadczeniu do jego przedłożenia w wyznaczonym terminie. 

Wróć do góry