Na studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie – mogą być przyjmowani kandydaci, którzy legitymują się polskim świadectwem dojrzałości albo zalegalizowanym lub opatrzonym apostille  świadectwem lub innym dokumentem uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo, uznanym, zgodnie z przepisami lub na podstawie umów międzynarodowych, za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości.


Na studia II stopnia – mogą być przyjmowani kandydaci, którzy legitymują się dyplomem ukończenia w Polsce studiów I stopnia albo zalegalizowanym lub opatrzonym apostille dyplomem lub innym dokumentem ukończenia uczelni za granicą, uprawniającym do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznanym – zgodnie z przepisami lub na podstawie umowy międzynarodowej – za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów I stopnia.

Apostille – poświadczenie dokumentu sporządzonego w jednym państwie umożliwiające legalne posługiwanie się nim w innym państwie. Poświadczenie to wydawane jest przez właściwy organ państwa, z którego dokument pochodzi. Zasady używania apostille reguluje Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r.

Legalizacja – to proces mający na celu ustalenie, czy dokument wydany za granicą jest autentyczny i posiada taką samą moc prawną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Cudzoziemcy podejmujący studia w Akademii Tarnowskiej dokonują opłat za studia. Wysokość opłat określona jest dla poszczególnych kierunków studiów.

Opłat za studia stacjonarne w języku polskim nie pobiera się od:

Cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

Cudzoziemca – obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b lub d Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, oraz członków jego rodziny, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

Cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na  pobyt stały, lub  rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;

Cudzoziemca, któremu na terytorium Polski udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

Cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Polsce;

Cudzoziemca korzystającego z ochrony czasowej na terytorium Polski*;

Cudzoziemca, któremu udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Polski;

Posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie co najmniej C1, wydanego przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;

Posiadacza ważnej Karty Polaka;

Osoby, która otrzymała decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;

Małżonka, wstępnego lub zstępnego obywatela Polski, mieszkającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1 (w celu prowadzenia badań naukowych) lub art. 151b ust. 1 (w celu mobilności długoterminowej naukowca) ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub posiadającego wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

*zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, obywatela Ukrainy – o którym mowa w art. 2 ust. 1 ww. ustawy – uznaje się za osobę korzystającą w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej w rozumieniu art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

WAŻNE: Cudzoziemiec może być zwolniony z opłat na podstawie decyzji ministra lub dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) o przyznaniu stypendium.

Znajomość języka polskiego:
Kandydat legitymujący się maturą zagraniczną, dyplomem IB, dyplomem EB lub dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą może podjąć studia, jeżeli potwierdzi znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie B2.

Cudzoziemcy mogą podejmować studia, jeżeli:
posiadają wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Polski, posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpić do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.

Dokumenty wymagane w postępowaniu rekrutacyjnym na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2023/2024 określa Zarządzenie nr 75/2023 Rektora Akademii Tarnowskiej z dnia 2 czerwca 2023 r.

Wróć do góry