Z radością informujemy o uruchomieniu nowego kierunku na Wydziale Humanistycznym AT. To doskonała propozycja dla wszystkich, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności językowe i wykorzystywać je w komunikacji e-biznesowej. Nowy kierunek oparty jest o praktyczny profil kształcenia, studia trwają sześć semestrów i kończą się zdobyciem tytułu licencjata. Zajęcia z bloku e-commerce oraz część wykładów i praktyk będą się odbywać online.

Kierunek: Języki obce w komunikacji (-e)biznesowej

poziom kształcenia: studia I stopnia
profil kształcenia: profil praktyczny
tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat
tryb: studia stacjonarne

UZASADNIENIE KONCEPCJI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU JĘZYKI OBCE W KOMUNIKACJI (E-)BIZNESOWEJ

Koncepcja kształcenia na kierunku jest odpowiedzią na panujące obecnie i prognozowane na przyszłość trendy w bezpośrednim otoczeniu społeczno-gospodarczym oraz na ogólnopolskim rynku pracy. Jak pokazują aktualne publikacje prasowe i analizy ekspertów, jednymi z najdynamiczniej rozwijających się branż biznesowych są e-marketing i e-commerce. Trend ten jest skutkiem przemian wynikających z postępującego w ostatnim dziesięcioleciu rozwoju procesów cyfryzacji w przedsiębiorstwach i instytucjach, jak również jest odpowiedzią na wyzwania, które postawiła przed pracodawcami i pracownikami rzeczywistość pandemiczna. Wiedza i umiejętności z zakresu marketingu i handlu internetowego umożliwiają znalezienie pracy nie tylko w e-biznesie, ale również w biznesie tradycyjnym, którego funkcjonowanie w obecnych czasach trudno sobie wyobrazić bez wykorzystywania technik e-biznesowych.

Z drugiej strony rozwój procesów cyfryzacji w przedsiębiorstwach i instytucjach oraz pandemia spowodowały, iż komunikacja z klientem biznesowym oraz partnerami biznesowymi i współpracownikami  odbywa się obecnie bardzo często w formie online. W efekcie oznacza to możliwość  poszukiwania i pozyskiwania ich na całym świecie. Od pracowników biznesowych wymaga się więc nie tylko podstaw specjalistycznej wiedzy z zakresu biznesu oraz umiejętności cyfrowych, lecz również umiejętności komunikacyjnych w dwóch językach obcych. O ile bowiem znajomość języka angielskiego – języka międzynarodowej komunikacji – jest obecnie standardowym wymaganiem pracodawców, znajomość drugiego języka obcego na porównywalnym poziomie jest postrzegana jako ogromny atut osób ubiegających się o pracę. Wielojęzyczność w biznesie obejmująca umiejętność obsługi klienta obcojęzycznego oraz umiejętność prowadzenia wielojęzycznych stron internetowych (tłumaczenie stron internetowych, tworzenie obcojęzycznych komunikatów tekstowych, chaty z klientami w czasie rzeczywistym, e-mail marketing i in. ) pozwala zwiększyć liczbę odbiorców, poprawić wyniki sprzedaży i wzmocnić lojalność wobec marki. Oprócz możliwości komunikowania się z obcojęzycznymi klientami i partnerami biznesowymi oznacza też możliwość pracy w wielojęzycznym zespole, jak również pośredniczenia w komunikacji między członkami zespołu oraz kontrahentami polsko- i obcojęzycznymi.

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU JĘZYKI OBCE W KOMUNIKACJI (E-)BIZNESOWEJ

Program kształcenia na kierunku Języki obce w komunikacji (e-)biznesowej ma zapewnić studentom zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji interdyscyplinarnych.

 • PIERWSZY CEL KSZTAŁCENIA: Zdobycie umiejętności prowadzenia efektywnych działań komunikacyjnych w (e-)biznesie w języku niemieckim (nauka od podstaw) i angielskim (nauka od poziomu B1) na poziomie B2+:

Treści kształcenia:
Komunikacja w języku ogólnym
Komunikacja w przedsiębiorstwie
Analiza tekstów ekonomiczno-prawniczych/Analiza tekstów marketingowych (do wyboru)
Korespondencja w biznesie
Wystąpienia ustne w biznesie/ Komunikacja telefoniczna w biznesie w języku niemieckim (do wyboru)
Negocjacje w biznesie
Tłumaczenia pisemne tekstów ekonomiczno-prawniczych: Tłumaczenia pisemne tekstów marketingowych (do wyboru)
Tłumaczenia ustne w biznesie
Kultura Wielkiej Brytanii/ Kultura USA (do wyboru)
Kultura Niemiec/Kultura Austrii i Szwajcarii (do wyboru)
Komunikacja międzykulturowa
Psycholingwistyczne podstawy akwizycji języków i komunikacji językowej
Wprowadzenie do teorii i praktyki tłumaczeń

 • DRUGI CEL KSZTAŁCENIA: Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu marketingu i zarządzania marketingowego oraz handlu tradycyjnego i internetowego; Zdobycie umiejętności posługiwania się narzędziami, metodami i strategiami  wykorzystywanymi we wdrażaniu marketingu cyfrowego oraz w zarządzaniu marketingiem tradycyjnym i cyfrowym (np. przy obsłudze wybranych platform sprzedażowych i pozycjonowaniu stron internetowych); Poznanie, społecznych, technologicznych i prawnych uwarunkowań (e-)biznesu.

Treści kształcenia:
Zarządzanie marketingowe produktem/Zarządzanie marketingowe usługami (do wyboru)
Marketing produktu/Marketing usług (do wyboru)
Podstawy marketingu cyfrowego
Strategie marketingu cyfrowego
Marketing cyfrowy w praktyce
Podstawy e-biznesu
Analityka w e-commerce/Zarządzanie doświadczeniem użytkownika w e-commerce (do wyboru)
Zarządzanie contentem w e-commerce
Podstawy prawa gospodarczego/Podstawy prawne w handlu internetowym (do wyboru)
Społeczna odpowiedzialność biznesu

 • TRZECI CEL KSZTAŁCENIA: Zdobycie zaawansowanych kompetencji poznawczych, takich jak m.in. współpraca z innymi, zarządzanie ludźmi i przedsiębiorczość, jak również społecznych, takich jak kreatywność, umiejętność rozwiązywania złożonych problemów, krytyczne myślenie oraz technicznych (w tym głównie cyfrowych), dzięki którym studenci będą potrafili dostosowywać profil swoich umiejętności do szybko zmieniających się oczekiwań pracodawców.

Treści kształcenia:
Zarządzanie projektami w działalności biznesowej/Design thinking w działalności biznesowej (do wyboru)
Zarządzanie zasobami ludzkimi/Gospodarowanie zasobami ludzkimi (do wyboru)
Coaching w biznesie
Narzędzia informatyczne w biznesie: arkusz kalkulacyjny Excel/Narzędzia informatyczne w biznesie: programy graficzne (do wyboru)

CHARAKTERYSTYKA ABSOLWENTA

Absolwent kierunku Języki obce w komunikacji (e-)biznesowej potrafi kompetentnie uczestniczyć w specjalistycznej komunikacji z rodzimymi użytkownikami języka niemieckiego i angielskiego w szeroko pojętej działalności biznesowej, zarówno w biznesie tradycyjnym wykorzystującym techniki e-biznesowe, jak również w e-biznesie.

W obszarze wiedzy i umiejętności z zakresu komunikacji w językach obcych w (e-)biznesie:

 • potrafi posługiwać się w działaniach komunikacyjnych językiem niemieckim i angielskim ogólnym oraz niemieckim i angielskim językiem biznesu na poziomie B2+ wg ESOKJ;
 • posiada w zaawansowanym stopniu wiedzę o języku, językach specjalistycznych oraz pragmatycznych, dyskursywnych, socjolingwistycznych i psycholingwistycznych uwarunkowaniach komunikacji językowej oraz potrafi ją wykorzystać w praktyce w działaniach komunikacyjnych w (e-)biznesie:

* potrafi uczestniczyć w rutynowej komunikacji na co dzień, w rozmowach  negocjacyjnych oraz rozmowach telefonicznych oraz przygotować wystąpienia  ustne oraz prowadzić korespondencję handlową w języku niemieckim i  angielskim

* potrafi analizować oraz twórczo wykorzystać modele tekstów użytkowych i specjalistycznych przyjęte w polskiej przestrzeni językowo-kulturowej oraz w przestrzeni językowo-kulturowej krajów niemieckiego i angielskiego obszaru językowego oraz tłumaczyć pisemne i ustne teksty biznesowe;

 • posiada wiedzę dotyczącą wybranych zagadnień z zakresu kultury Niemiec/Austrii i Szwajcarii oraz Wielkiej Brytanii/USA oraz ma świadomość różnic i podobieństw kulturowych między Polską a tymi krajami, a także szanuje wartości innych kultur;
 •  jest gotów do działania w sposób przedsiębiorczy, do krytycznej oceny odbieranych treści i zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu, do wypełniania zobowiązań społecznych, do współorganizowania działalności na rzecz środowiska lokalnego oraz do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych w środowisku (e-)biznesowym oraz współdziałać w grupie przyjmując w niej różne role.

W obszarze wiedzy i umiejętności z zakresu (e-)biznesu:

 • zna ekonomiczne, społeczne, technologiczne i prawne uwarunkowania e-biznesu i potrafi je wykorzystać w działalności biznesowej;
 • posiada w zaawansowanym stopniu wiedzę i umiejętności z zakresu marketingu i zarządzania marketingowego oraz handlu tradycyjnego i internetowego;
 • potrafi posługiwać się narzędziami, metodami, strategiami wykorzystywanymi we wdrażaniu marketingu cyfrowego oraz w zarządzaniu marketingiem tradycyjnym i cyfrowym (np. przy obsłudze wybranych platform sprzedażowych i pozycjonowaniu stron internetowych); zajęcia prowadzone są w formie warsztatów przez doświadczonych specjalistów-praktyków z branży e-commerce i e-marketing;
 • posiada i potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu coachingu w biznesie do rozwiązywania zadań oraz problemów związanych z komunikacją w (e-)biznesie; po zaliczeniu zajęć Coaching w biznesie student otrzymuje certyfikaty Transforming Communication™ oraz Basic Coaching Skills wydane przez centrum szkoleniowe MSC w Tarnowie:

W obszarze kompetencji społecznych w (e-)biznesie:

 • jest gotów do działania w sposób przedsiębiorczy, do krytycznej oceny odbieranych treści i zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu, do wypełniania zobowiązań społecznych, do współorganizowania działalności na rzecz środowiska lokalnego oraz do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych w środowisku (e-)biznesowym oraz współdziałać w grupie przyjmując w niej różne role.

Absolwent kierunku języki obce w komunikacji (e-)biznesowej posiadający kompetencje specjalisty ds. obcojęzycznej komunikacji w e-biznesie lub biznesie tradycyjnym wykorzystującym techniki e-biznesowe jest przygotowany do podjęcia pracy jako:
-specjalista ds. obsługi klienta e-commerce z j. niemieckim i/lub j. angielskim
-specjalista ds. marketingu internetowego z j. niemieckim i/lub j. angielskim
-specjalista ds. obsługi klienta obcojęzycznego w (e-)biznesie z j. niemieckim i/lub j. angielskim
-specjalista ds. sprzedaży zagranicznej w biurze obsługi klienta
-specjalista ds. obsługi sklepu internetowego z j. niemieckim i/lub j. angielskim
-specjalista do spraw marketingu i reklamy z j. niemieckim i/lub angielskim.

Powyższe stanowiska zostały wybrane na podstawie ofert pracy w serwisach internetowych.

Zgodnie z dokumentem o nazwie Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy z dnia 7 sierpnia 2014 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 227, z 2021 r. poz. 2285 oraz z 2022 r. poz. 853) wymienione powyżej stanowiska pracy wpisują się w ramy kompetencyjne następujących zawodów:
243106 Specjalista do spraw marketingu i handlu
243109 Specjalista sprzedaży internetowej
243190 Pozostali specjaliści do spraw reklamy i marketingu
243305 Specjalista do spraw sprzedaży
243308 Specjalista do spraw handlu zagranicznego
243390 Pozostali specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjno-komunikacyjnych)

W odniesieniu do uzyskanych kompetencji z zakresu specjalistycznej komunikacji wielojęzycznej (dyscyplina wiodąca w programie studiów to językoznawstwo) absolwenci będą mogli pokierować swoją karierą zawodową w następujący sposób:
– szukając zatrudnienia w firmach sektora biznesowego, w których za najważniejszą cechę profilu kompetencyjnego kandydata będzie uważana bardzo dobra znajomość języka niemieckiego i angielskiego (np. w sektorze usług nowoczesnych: centrach outsourcingu procesów biznesowych oraz centrach usług wspólnych);
– szukając zatrudnienia w firmach sektora biznesowego, w których znajomość tych języków będzie traktowana jako atut i może przeważyć o decyzji w sprawie zatrudnienia (np. w koncernach międzynarodowych);
– szukając zatrudnienia w firmach sektora biznesowego, w których oprócz znajomości języka niemieckiego i angielskiego biznesu konieczna jest znajomość technik i narzędzi sprzedażowych w (e-)biznesie (np. w obsłudze platform sprzedażowych, w firmach oferujących e-usługi, w dziale marketingu);
– szukając zatrudnienia w podmiotach współpracujących z partnerami zagranicznymi w sektorach usługowych oraz produkcyjnych o zróżnicowanym profilu działalności gospodarczej/w szerokim spektrum branżowym (np. również w turystyce czy branży IT);
– jako przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, wprowadzający na rynek krajowy lub międzynarodowy produkty lub usługi.

Absolwent kierunku języki obce w komunikacji (e-)biznesowej może kontynuować naukę:
– na studiach II stopnia na kierunkach związanych z kształceniem kadr dla biznesu
– na studiach II stopnia na kierunkach filologicznych, na których wymagany jest poziom B2+ znajomości języka/ języków objętych programem studiów
– na studiach podyplomowych w obszarze nauk społecznych i humanistycznych

Wróć do góry