Studia pozwolą:

Atuty kierunku:

Po I roku studiów studenci przypisywani są do jednej z dwóch specjalności, tj. ekonomiki turystyki i hotelarstwa lub finansów przedsiębiorstw. O przypisaniu do specjalności decydują preferencje studenta oraz, w przypadku dużego zainteresowania specjalnością, wyniki w nauce (średnia ocen z zaliczeń i egzaminów z I roku studiów). Sześciosemestralne studia licencjackie na kierunku ekonomia prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata.

Kryteria przyjęć

Nazwa
kierunku / specjalności
Przedmioty objęte kwalifikacją
EkonomiaNowa matura, stara matura, matura
międzynarodowa
Studia stacjonarne i niestacjonarne 
Specjalności:
Ekonomika turystyki i hotelarstwa
Finansów przedsiębiorstw
Część pisemna: jeden dowolny przedmiot wskazany przez kandydata

Absolwent studiów I stopnia kierunku ekonomia uzyskuje tytuł zawodowy licencjata. Posiada kwalifikacje pełne na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji i wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne odpowiadające charakterystykom ogólnym i II stopnia PRK.

Proces edukacji ukierunkowany jest na rozwój zawodowy studentów ekonomii i praktyczne aspekty zdobywanych umiejętności, zmierza do rozwoju aktywności studentów i stymuluje ich wszechstronny rozwój. Kształcenie wpływa na tworzenie atmosfery współdziałania, nabywania umiejętności pracy w zespole oraz odpowiedzialności za efekty działania.

Organizacja procesu kształcenia umożliwia pełną realizację programu kształcenia oraz zmierza do osiągnięcia efektów uczenia się dla kierunku ekonomia (w ramach wszystkich oferowanych specjalności). Daje równocześnie szansę rozwoju indywidualnego każdemu studentowi.

W ramach specjalności Ekonomika turystyki i hotelarstwa oprócz właściwej wiedzy z zakresu ekonomii studenci uzyskują wiedzę i nabywają specjalistyczne umiejętności w zakresie funkcjonowania podmiotów turystycznych i hoteli, zapoznają się z problematyką ekonomiczną działalności związanych z obsługą ruchu turystycznego, organizacją, marketingiem i zarządzaniem, a także (w razie wyboru) elementami żywienia. W związku z przestrzennym charakterem turystyki sporo treści wykładów i ćwiczeń dotyczy geografii turystycznej, turystyki międzynarodowej oraz współczesnego znaczenia turystyki dla gospodarki Polski i UE. Ponadto studenci odbywają praktykę zawodową w kraju bądź za granicą.

W ramach specjalności Finanse przedsiębiorstw studenci zdobywają szeroką wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu prowadzenia rachunkowości w przedsiębiorstwach, analizy i projekcji finansowej w firmie, sporządzania raportów finansowych, rachunkowości zarządczej, finansów przedsiębiorstw, finansów publicznych, systemu podatkowego w Polsce i UE, zasad funkcjonowania systemu bankowego, ubezpieczeń gospodarczych i społecznych (w razie wyboru), funkcjonowania rynków finansowych, doradztwa rachunkowego, wyceny majątku i metod wyceny projektów gospodarczych oraz zasad funkcjonowania funduszy strukturalnych UE. Ponadto studenci odbywają praktykę zawodową w kraju bądź za granicą.

Absolwent może znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach publicznych i pozarządowych – głównie na stanowiskach operacyjnych – w kraju i za granicą. Posiada także niezbędną wiedzę i umiejętności do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz umie poruszać się swobodnie w europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej.

TYPOWE MIEJSCA PRACY: w korporacjach finansowych, audytowych i konsultingowych; w bankach – zarówno w obsłudze klienta, jak i analizowaniu ryzyka kredytowego lub inwestycyjnego; w urzędach i instytucjach państwowych związanych z gospodarką, finansami i budżetowaniem; w przedsiębiorstwach (komórki rachunkowości, kadry, marketing, stanowiska kierownicze), w przedsiębiorstwach turystycznych (np. biura podróży, podmioty gastronomiczne, firmy przewozowo-transportowe). Program studiów kształtuje również odpowiednie umiejętności do podejmowania własnej działalności gospodarczej lub prowadzenia działalności doradczej.

TYPOWE STANOWISKA PRACY: specjalista ds. ekonomicznych i zarządzania, ds. finansowych, ds. księgowości i rachunkowości, ds. zarządzania i organizacji, ds. organizacji usług gastronomicznych, hotelowych i turystycznych, ds. administracji i rozwoju, ds. zarządzania zasobami ludzkimi; księgowy; pracownik biura podróży.

Różnorodność metod pracy ze studentami umożliwia osiąganie wszystkich zakładanych efektów już w ramach przedmiotów realizowanych niezależnie od specjalności. Wysoko wykwalifikowana kadra dydaktyczna, ustawicznie podnosząca kompetencje zawodowe, otwarta na potrzeby studentów, pozwala na dobre ich przygotowanie do zawodu, uczy wrażliwości na problemy innych oraz poszanowania godności i tolerancji oraz odpowiedzialności za wykonywane zadania i podjęte zobowiązania.

Wróć do góry