Przyroda w Polsce i na świecie ulega ciągłej degradacji, a nasza specjalność pomaga poznać jej komponenty i sposoby ochrony. Ponad 20% obszaru Polski objęto prawną ochroną, dlatego też wymaga specjalistycznego nadzoru, a większość inwestycji na tych terenach musi być poprzedzona oceną środowiskową. Nasza specjalność umożliwia gruntowne poznanie procesów zachodzących w przyrodzie oraz sposoby jej ochrony i zarządzania jej zasobami. Zapotrzebowanie na kadrę zarządzającą zasobami przyrody i chroniącą bioróżnorodność jest faktem, dlatego przygotowujemy studentów do praktycznych działań z zakresu szeroko pojętej ochrony przyrody i monitoringu jej stanu.

Przykładowe kursy: ochrona przyrody, ochrona gatunkowa, monitoring roślin i zwierząt, monitoring siedlisk przyrodniczych, obszary Natura 2000, wprowadzenie do rekultywacji i kompensacji przyrodniczych, nadzór przyrodniczy nad inwestycjami, ochrona i zarządzanie krajobrazem, ekspertyzy, opinie i inwentaryzacje przyrodnicze.

Wróć do góry