Studiujący na kierunku wychowanie fizyczne biorą udział w zajęciach programowych obejmujących przedmioty ogólne, kierunkowe oraz specjalnościowe, a także wiedzę ogólną z zakresu nauk o kulturze fizycznej. W trakcie studiów realizowane są praktyki zawodowe oraz obozy programowe: narciarski, żeglarski i wędrowny, które łączą naukę i doskonalenie umiejętności sportowych z aktywnym wypoczynkiem.

Absolwenci studiów drugiego stopnia są przygotowani do podjęcia pracy jako nauczyciele wychowania fizycznego w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i przedszkolach, w tym do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej, zajęć pozalekcyjnych w szkołach oraz klubach sportowych, klubach fitness i siłowniach, prowadzenia pogadanek i prelekcji na temat zdrowego stylu życia i zagrożeń związanych z chorobami cywilizacyjnymi. Posiadają wiedzę z zakresu funkcjonowania organizmu człowieka w spoczynku oraz podczas wysiłku; potrafią także samodzielnie opracować programy treningu sportowego. W trakcie studiów nabierają podstawowych umiejętności technicznych w najbardziej popularnych dyscyplinach sportu, takich jak: gry zespołowe, lekka atletyka, gimnastyka i pływanie, dzięki czemu potrafią prawidłowo zademonstrować poszczególne elementy techniczne w tych dyscyplinach sportu. W ramach zajęć fakultatywnych studenci spotykają się również z nietypowymi, a jednocześnie także istotnymi w procesie dydaktyki szkolnej, dyscyplinami sportu; a są to: unihok, aerobik i wspinaczka sportowa.

Kryteria przyjęć

Ocena z dyplomu ukończenia studiów I stopnia.
Dodatkowe kryterium kwalifikacyjne: średnia ze studiów pierwszego stopnia.

Uwaga ! Uprawnionymi do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek wychowanie fizyczne są wszyscy absolwenci studiów pierwszego stopnia, kierunku wychowanie fizyczne lub sport, którzy zrealizowali ww. studia w oparciu o standardy przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela oraz absolwenci innych kierunków mieszczących się w obszarze nauk o zdrowiu oraz o kulturze fizycznej (turystyka, rekreacja itp.). Wszelkie różnice w efektach uczenia się i ewentualne braki wynikające ze studiowania na pokrewnym, ale nie tożsamym kierunku muszą być uzupełnione do końca drugiego semestru studiów. Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do dalszej procedury kwalifikacyjnej kandydata, który podczas studiów pierwszego stopnia na kierunku innym niż wychowanie fizyczne uzyskał mniej niż 70% efektów uczenia się obowiązujących absolwenta kierunku wychowanie fizyczne studia pierwszego stopnia profil praktyczny.

Wróć do góry