Absolwenci kierunku wychowanie fizyczne są przygotowani do podjęcia pracy jako nauczyciele wychowania fizycznego w szkołach podstawowych i przedszkolach, w tym do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej, zajęć pozalekcyjnych w szkołach oraz klubach sportowych, klubach fitness i siłowniach, prowadzenia pogadanek i prelekcji na temat zdrowego stylu życia i zagrożeń płynących z rozwoju chorób cywilizacyjnych.

Posiadają wiedzę z zakresu funkcjonowania organizmu człowieka w spoczynku i wysiłku. Potrafią samodzielnie opracować program treningu sportowego. W trakcie trwania studiów nabierają podstawowych umiejętności technicznych w najbardziej popularnych dyscyplinach sportu takich jak: gry zespołowe, lekka atletyka, gimnastyka i pływanie. Pozwala im to prawidłowo zademonstrować poszczególne elementy techniczne w tych dyscyplinach. Dzięki zajęciom fakultatywnym studenci spotykają się również z nietypowymi, a jednak również istotnymi w procesie dydaktyki szkolnej, dyscyplinami, a są to: unihok, aerobik, wspinaczka sportowa oraz narciarstwo.

Wszyscy absolwenci kierunku wychowanie fizyczne, dzięki odpowiedniej liczbie realizowanych godzin otrzymują uprawnienia do prowadzenia zajęć korekcyjnych w szkole podstawowej oraz w przedszkolu. Posiadają wiedzę i umiejętności potrzebne do diagnozowania wad postawy ciała. Potrafią przygotować i przeprowadzić zajęcia indywidualne i grupowe z gimnastyki korekcyjnej. Posiadają podstawową wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat masażu, terapii manualnej i urazów sportowych. Potrafią dostrzec nieprawidłowości postawy ciała i przebiegu ruchu, dzięki czemu możliwe jest wczesne podjęcie terapii, co zapobiega rozwojowi poważnych wad postawy u dzieci, a u osób dorosłych dolegliwościom bólowym ze strony narządu ruchu. Znają podstawy odnowy biologicznej i potrafią w praktyce przeprowadzić program odnowy biologicznej dla sportowców oraz osób aktywnych sportowo.

Zajęcia prowadzone są na dwóch dodatkowych specjalnościach zwanych modułami, a są to moduł sportowy i moduł terenowy. Studenci wybierają moduły po ukończeniu pierwszego roku studiów.

MODUŁ SPORTOWY
MODUŁ TERENOWY

Kryteria przyjęć

Ocena z dyplomu ukończenia studiów I stopnia.
Dodatkowe kryterium kwalifikacyjne: średnia ze studiów pierwszego stopnia.

Uwaga ! Uprawnionymi do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek wychowanie fizyczne są wszyscy absolwenci studiów pierwszego stopnia, kierunku wychowanie fizyczne lub sport, którzy zrealizowali ww. studia w oparciu o standardy przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela oraz absolwenci innych kierunków mieszczących się w obszarze nauk o zdrowiu oraz o kulturze fizycznej (turystyka, rekreacja itp.). Wszelkie różnice w efektach uczenia się i ewentualne braki wynikające ze studiowania na pokrewnym, ale nie tożsamym kierunku muszą być uzupełnione do końca drugiego semestru studiów. Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do dalszej procedury kwalifikacyjnej kandydata, który podczas studiów pierwszego stopnia na kierunku innym niż wychowanie fizyczne uzyskał mniej niż 70% efektów uczenia się obowiązujących absolwenta kierunku wychowanie fizyczne studia pierwszego stopnia profil praktyczny.

Wróć do góry