Po dokładnej analizie prawnej aktualnej sytuacji oraz ogłoszeniu oficjalnego komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministry Zdrowia z 26 czerwca 2024 roku, w którym ministrowie wspólnie zapowiadają ujęcie Akademii Tarnowskiej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie limitów przyjęć na studia na kierunku lekarskim, zdecydowaliśmy o rozpoczęciu rekrutacji na ten kierunek od wtorku, 9 lipca 2024.

Akademia Tarnowska posiada ważną decyzję Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zezwalającą na prowadzenie kształcenia na kierunku lekarskim, wydaną jeszcze w 2023 roku oraz pozytywną opinię Ministra Zdrowia, również wydaną w roku ubiegłym.

– Jesteśmy w stałym kontakcie z oboma resortami, zastosowaliśmy się do wszystkich zaleceń Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Pani Ministra Izabela Leszczyna i Pan Minister Dariusz Wieczorek zapowiedzieli, że zostaniemy ujęci w rozporządzeniu o limitach przyjęć, więc postanowiliśmy rozpocząć rekrutację – tłumaczy Rektor Akademii Tarnowskiej, dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. AT.

– Dalsza zwłoka w rozpoczęciu rekrutacji zagroziłaby, lub wręcz uniemożliwiłaby skuteczny nabór na kierunek lekarski na rok akademicki 2024/25 (rekrutacja podstawowa potrwa do 21 lipca 2024 r. – red.). To postawiłoby w bardzo trudnej sytuacji wielu absolwentów szkół średnich, którzy chcą studiować na kierunku lekarskim w Tarnowie – dodaje.

Warto dodać, że w ubiegłym roku większość uczelni rozpoczęła rekrutację przed publikacją rozporządzenia MZ w sprawie limitów, które w 2023 roku zostało opublikowane w połowie lipca.

– Mając na uwadze powyższe argumenty, po przeprowadzeniu dogłębnej analizy prawnej podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu rekrutacji na kierunek lekarski – kończy Rektor Kołpa.

Rekrutacja na studia w Akademii Tarnowskiej odbywa się za pośrednictwem systemu Elektronicznej Rejestracji Kandydatów, a kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia składają dokumenty po jej zakończeniu przy wpisie na studia. Pełny opis warunków naboru znajduje się w Regulaminie postępowania rekrutacyjnego.

Kryteria kwalifikacji dla kandydatów na studia na kierunku lekarskim

Listę rankingową kandydatów ubiegających się o przyjęcia na kierunek lekarski sporządzana jest według poniższego wzoru:

L = LB + LD + 0,1· Lj

gdzie:

LB – oznacz liczbę punktów uzyskanych z przedmiotu biologia;

LD – oznacza liczbę punktów uzyskaną z przedmiotu dodatkowego, wskazanego przez kandydata spośród przedmiotów: chemia, fizyka, fizyka z astronomią, matematyka;

Lj – oznacza liczbę punktów uzyskaną z przedmiotu język angielski.

Wymaga się, żeby wyżej wymienione przedmioty były zdawane przez kandydata na poziomie rozszerzonym. Zgodnie z Regulaminem Postępowania Rekrutacyjnego jeśli przedmiot był zdawany na poziomie rozszerzonym wynik mnoży się razy 2,0.

Warunkiem koniecznym przyjęcia na kierunek lekarski jest uzyskanie przez kandydata co najmniej 240 punktów na liście rankingowej.

W przypadku jednakowej liczby punktów uzyskanych po zastosowaniu przelicznika dla przedmiotów ustalonych w procedurze rekrutacji o kolejności na liście rankingowej decyduje liczba punktów uzyskanych na maturze z z przedmiotu biologia. W sytuacji braku rozstrzygnięcia bierze się pod uwagę punkty z przedmiotu dodatkowego (etapowo: z chemii, fizyki, fizyki z astronomią lub matematyki), kolejno z przedmiotu uzupełniającego – języka angielskiego. Punktów nie sumuje się, a łączna liczba punktów zostaje obliczona na poziomie wynikającym z zastosowania przeliczników dla przedmiotów ustalonych w procedurze rekrutacyjnej. W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia dodatkowe kryteria rekrutacji ustala Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.

Kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości w systemie „starej matury” otrzymują liczbę punktów odpowiednio:

OcenaSkala 6-stopniowa
(oceny pozytywne)
Punkty
Skala 4-stopniowa
(oceny pozytywne)
Punkty
6,0100
5,080100
4,06080
3,04060
2,020

W przypadku kierunku lekarskiego ocena przeliczna jest na punkty według powyższej tabeli i stosuje się mnożnik 2,0.

Kandydaci posiadający „maturę międzynarodową” otrzymują odpowiednio:

excellent100 pkt
very good85 pkt
good70 pkt
satisfactory50 pkt
mediocre30 pkt
poor20 pkt
very poor10 pkt

W przypadku kierunku lekarskiego ocena przeliczna jest na punkty według powyższej tabeli i stosuje się mnożnik 2,0.

Wróć do góry