Studiować i nie martwić się o pieniądze? Wybierając Akademię Nauk Stosowanych w Tarnowie to możliwe. Z niezwykle atrakcyjnej oferty stypendialnej mogą korzystać studenci niezależnie od wieku, rodzaju i systemu studiów.

W roku akademickim 2022/2023 mogą oni liczyć na stypendia w wysokości od ok. 800 do nawet 1500 zł miesięcznie – w zależności od rodzaju świadczenia. Ale to nie koniec dobrych informacji, bowiem oferta wsparcia materialnego jest dużo szersza.

– Z naszego systemu stypendialnego mogą korzystać osoby uczące się na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na jednolitych studiach magisterskich, w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym – tłumaczy Edyta Biel, Kierownik Działu Pomocy Materialnej ANS w Tarnowie.

W ramach wsparcia finansowego studenci mają prawo do:

 • stypendium socjalnego
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych
 • stypendium Rektora
 • zapomogi – doraźnej formy pomocy.

– To oznacza, że studenci mogą otrzymywać różne rodzaje świadczeń jednocześnie, natomiast jeżeli studiują równolegle na kilku kierunkach, świadczenia przysługują im tylko na jednym wybranym kierunku studiów – według własnego wyboru – precyzuje Edyta Biel. – Stypendia mogą otrzymywać przez okres do 9 miesięcy – dodaje.

Stypendium socjalne

O stypendium socjalne możesz ubiegać się, jeżeli znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej. W praktyce oznacza to, że dochód miesięczny na jednego członka rodziny nie może przekraczać kryterium dochodowego ustalonego stosownym Zarządzeniem Rektora na dany rok akademicki. Aktualnie jest to kwota 1050 zł.

Ponadto, jeżeli planujesz zamieszkać w Domu Studenta ANS w Tarnowie lub innym (stancja, internat), jesteś sierotą lub półsierotą, możesz ubiegać się również o kwotę zwiększenia
stypendium socjalnego.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

O stypendium dla osób niepełnosprawnych możesz ubiegać się niezależnie od sytuacji materialnej rodziny, jeżeli posiadasz:

 • orzeczenie o niepełnosprawności,
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidów i orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności
 • do pracy, albo o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo częściowej niezdolności do pracy.

Stypendium Rektora

O stypendium Rektora możesz ubiegać się:

 • po ukończeniu I roku studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich,
 • jeżeli rozpoczynasz I rok studiów II stopnia,
 • jeżeli zostałeś przyjęty na I rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, oraz jesteś: laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie.

Stypendium Rektora możesz otrzymać na podstawie czterech kategorii: wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym, uzyskane za poprzedni rok akademicki.

Zapomoga

Zapomoga jest doraźną formą pomocy o którą możesz ubiegać się, jeżeli znalazłeś się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, np.:

 • nieszczęśliwy wypadek studenta lub członka jego rodziny
 • choroba studenta lub członka jego rodziny
 • urodzenie dziecka
 • śmierci bliskiego członka rodziny
 • klęski żywiołowej
 • innych ważnych okoliczności
 • utrata pracy lub innego źródła utrzymania.

Wysokość zapomogi uzależniona jest od sytuacji materialnej rodziny oraz rodzaju zdarzenia, w roku akademickim 2021/2022 kształtowała się w granicach od 200 zł do 3000 zł.


Wszystkie świadczenia przyznawane są na wniosek studenta, dlatego jeżeli zamierzasz się o
nie ubiegać oraz spełniasz powyższe kryteria, nie zapomnij o złożeniu wniosku.


Szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania poszczególnych form pomocy materialnej
dla studentów, określa Regulamin świadczeń dla studentów ANS w Tarnowie, link poniżej:

Zarządzenie Nr 78/2021 Rektora PWSZ w Tarnowie w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń
dla studentów

W przypadku pytań i wątpliwości, zachęcamy do kontaktu telefonicznego z pracownikami
Działu Pomocy Materialnej pod numerami tel. 014 63 16 565 / 014 63 16 507 / 014 63 16 564
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej –dpm_stypendia@anstar.edu.pl.

Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami dotyczącymi sposobu oraz terminów składania wniosków zamieszczonymi na poszczególnych budynkach Uczelni oraz na stronie internetowej.

Wróć do góry